Burza dohliada na emitentov

Ing. Mária Hurajová – generálna riaditeľka BCPB, a.s. Bratislava, rozhodujúci subjekt kapitálového trhu, ktorá aktívne presadzuje myšlienky a zásady správy spoločnosti do slovenských spoločností, ktoré sú obchodované na burze. V roku 2002 prijala Zjednotený kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý sa stal jediným kódexov v danej oblasti. Zaslúžila sa o vznik Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločnosti v roku 2004.

Základným prístupom BCPB k problematike corporate governance je uvedomenie si faktu, že burza nemá v rukách nástroje bezprostredne ovplyvňujúce veľkosť kapitálového trhu. Môže však zohrať významnú úlohu pri skvalitňovaní trhu, čo je základnou podmienkou pre jeho ďalšiu existenciu v rámci konkurenčného prostredia z hľadiska atraktívnosti pre investorov. Z tohto dôvodu burza aktívne podporuje všetky aktivity, ktoré vedú k zvyšovaniu transparentnosti riadenia spoločností využívaním najvhodnejších princípov správy a riadenia spoločnosti.

Prvou etapou v rámci zavádzania princípov corporate governance na Slovensku bolo vytváranie vhodných legislatívnych podmienok, základom ktorých boli zásadné zmeny vykonané v roku 2001 v Obchodnom zákonníku. V tom čase sa definovali prvé návrhy budúcich noriem – kódexov, na ktorom pracovali nezávisle dve skupiny autorov – Ineko a Úrad pre finančný trh v rámci programu British Slovak Action Plan za účasti zahraničných expertov. Neskôr boli tieto dve iniciatívy zastrešené jednou pracovnou skupinou, ktorá vznikla na pôde BCPB a bola zložená zo zástupcov oboch autorských skupín a profesijných organizácií zastupujúcich celé spektrum subjektov kapitálového trhu. Výsledkom práce tejto skupiny bol vznik Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností, vychádzajúci z princípov OECD. Tento kódex, akceptovaný Úradom pre finančný trh a schválený BCPB v septembri 2002, sa stal súčasťou Pravidiel BCPB a s účinnosťou od apríla 2003 začala burza v súlade s pravidlami kótovania vyžadovať od svojich emitentov, ktorých akcie sú kótované na hlavnom alebo paralelnom trhu burzy, aby vo výročných správach uvádzali, do akej miery dodržiavajú požiadavky kódexu, respektíve vysvetlili dôvody v prípade, že požiadavky nedodržiavajú. BCPB za účasti zahraničných poradcov zorganizovala niekoľko seminárov pre emitentov, s cieľom objasniť význam zavádzania princípov corporate governance pri riadení spoločností a aplikovanie požiadavok kódexu v praxi. Po prvý krát emitenti mali naplniť túto požiadavku pri zverejnení výročnej správy za rok 2003. Možno konštatovať, že zhruba polovica emitentov túto požiadavku splnila, s ostatnými emitentami bude burza komunikovať s cieľom dosiahnuť plnenie tejto požiadavky v budúcnosti.

Vyvrcholením aktivít burzy v oblasti corporate governance bola aktívna účasť pri založení Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločnosti, ktorej ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo v októbri 2004. Prípravné práce (plán činnosti, obchodný plán a stanovy asociácie) burza realizovala za aktívnej pomoci zahraničných poradcov s využitím prostriedkov grantu, financovaného z fondov First Iniciative London.

autor: Mária Hurajová, Hospodárske noviny, 13.6. 2005

png stiahnuť