EK – Regulácia finančných služieb

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke – regulácia finančných služieb v záujme udržateľného rastu

png stiahnuť