Ocenenie CECGA 2015

Tlačová správa

POZNÁME PÄŤ NAJTRANSPARENTNEJŠÍCH SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU

Bratislava, 27. 10. 2015 – Päť najotvorenejších slovenských spoločností si v utorok 27. 10. 2015, na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Carlton, prevzalo už po štvrtýkrát prestížne Ocenenie CECGA. 

Toto ocenenie každoročne udeľuje Slovenská asociácia správy a riadenia spoločnosti – CECGA
za otvorenosť a transparentnosť informácií, ktoré jednotlivé spoločnosti zverejnili vo svojich výročných správach za predchádzajúci rok.

Spoločnosť CECGA každý rok oceňuje najotvorenejšie spoločnosti z pohľadu rozsahu, kvality a dostupnosti informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov. Asociácia tak chce týmto vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti a inšpirovať ďalšie spoločnosti k zvýšeniu úrovne transparentnosti.

Ocenenie je udeľované na základe podrobného prieskumu zameraného na spoločnosti, ktorých cenné papiere sú registrované a obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave a.s. Celkový počet sledovaných spoločností za obdobie 2014 bol 66 a ocenených bolo nakoniec päť v troch jednotlivých kategóriách (banky, poisťovne, podniky). Za rok 2014 si Ocenenie CECGA prevzali predstavitelia spoločností OTP Banka Slovensko, a. s., UNION poisťovňa, a. s., SLOVNAFT, a. s., Tatry Mountain Resorts, a. s. a Kúpele Dudince, a. s.

V záujme zvyšovania kvality reportingu spoločností v oblasti Corporate Governance boli v tomto roku kritériá prieskumu rozšírené o ďalšie tri – rotácia audítora alebo audítorského partnera, nezávislosť členov dozornej rady a rodovú rozmanitosť. Prieskum poukázal na niekoľko zaujímavých skutočností. Najvýraznejšie  zmeny boli zaznamenané pri hodnotení zverejňovania  v Registri účtovných závierok, kde podľa tohtoročného prieskumu až 48 spoločností zaslalo výročné správy za predchádzajúci rok (v minulom roku to bola len jedna). Pozitívne zmeny nastali aj v náraste podielu spoločností, ktoré mali riadne vypracované vyhlásenie o správe a riadení, z pôvodných 42 % na 60 %. Spoločnosti taktiež začali vykazovať viac informácií o členoch svojich orgánov, pričom podiel týchto spoločností medziročne narástol o 2 percentuálne body. Výsledky prieskumu odhalili aj oblasti, v ktorých došlo k miernemu poklesu úrovne. Negatívny trend bol identifikovaný v náraste podielu spoločností, ktoré nezverejnili žiadne informácie o odmeňovaní členov ich orgánov o 15 %. Výsledky prieskumu potvrdzujú, že každoročný monitoring úrovne dodržiavania princípov Corporate Governance prispieva k zvyšovaniu transparentnosti a dôveryhodnosti podnikateľského prostredia na Slovensku.

Central European Corporate Governance Association – CECGA

Združenie CECGA zoskupuje členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance, ktorými sa riadia a rozvíjajú ich. Od svojho založenia v roku 2004 sleduje na Slovensku vývoj v oblasti správy a riadenia spoločností a podporuje prenos poznatkov z tejto oblasti do praxe. Princípy Corporate Governance boli po prvýkrát kodifikované v roku 1992 v Británii, v prostredí vyspelej trhovej ekonomiky. Neskôr, v roku 1999 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala OECD Princípy Corporate Governance, ktoré sa stali predlohou pre tvorbu národných kódexov jednotlivých krajín. Po aktualizácii OECD Princípov Corporate Governance v roku 2004 CECGA vydala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý upravuje vzťahy vnútri spoločnosti, ako aj s jej externým prostredím, na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti.

autor: CECGA, 28. 10. 2015

Stiahnuť