Ocenenie CECGA

Tlačová správa

Dňa 21.10.2014 na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencii Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Crowne Plaza odovzdala predsedníčka Správnej rady CECGA Ing. Elena Kohútiková, PhD. „Ocenenie CECGA“ Slovenskej sporiteľni, a.s., Všeobecnej úverovej banke, a.s., Union poisťovni, a.s. a spoločnostiam Slovnaft, a.s., Tatry Mountain Resorts, a.s. a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

„Oceňovaním najlepších spoločností chce CECGA pozdvihnúť úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance, pozitívne motivovať ďalšie spoločnosti k vyššej transparentnosti pri informovaní všetkých zainteresovaných strán o spôsobe správy a riadenia spoločnosti a tým prispieť k zvyšovaniu dôveryhodnosti podnikateľského prostredia na Slovensku“, uviedla predsedníčka Správnej rady CECGA, pani Elena Kohútiková, členka predstavenstva a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB, a.s.
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – CECGA už po tretí krát hodnotila úroveň  dodržiavania princípov Corporate Governance a transparentnosť zverejňovania súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku. CECGA pri hodnotení vychádza z verejne dostupných zdrojov – Centrálna evidencia regulovaných informácií NBS, Register účtovných závierok a internetové stránky spoločností – kde sú spoločnosti povinné zverejňovať výročné správy. Asociácia hodnotí spoločnosti podľa vopred stanovených kritérií, ktorými sú kvalita a rozsah informácií obsiahnutých vo Vyhlásení o správe a riadení spoločnosti s bližším zameraním na zloženie orgánov spoločností, politiku odmeňovania, výbory pre audit, odmeňovanie a nominácie a popis predvídateľných rizikových faktorov. Keďže banky a poisťovne podliehajú väčšej regulácii a umiestnili by sa na popredných miestach, asociácia sa rozhodla oceniť jednu najlepšiu banku a  poisťovňu a tri najlepšie podniky. Z hodnotenia však vyšli s rovnakým počtom bodov dve banky, preto asociácia v tomto roku ocenila šesť najlepších spoločností.

autor: CECGA, 21.10.2014

png stiahnuť