Aktuálni členovia asociácie

V roku 1981 ukončil Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor statika pozemných stavieb. Absolvoval množstvo odborných a manžérskych stáží a kurzov doma aj v zahraničí.

Prax nastúpil v Štátnom výskumnom a typizačnom ústave v Bratislave v pozícií projektant static, neskôr vedúci statika hlavný inžinier ateliéru. Od marca bol menovaný do pozície riaditeľa ústavu. Po roku 1993 viedol 2 roky americko slovenský joint venture zameraný na tvorbu IT modelov v BIM a od roku 1994 v pozícií generálneho riaditeľa Zväzu stavebných podinkateľov. V tomto období zároveň prdsedal správnej rade zdravotnej poisťovne Istota a bol členom dozornej rady Tatry Sympatia, d.d.p. a tiež členom predstaventva Renos, a.s.

V roku 2000 nastúpil do Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., kde pôsobil 16 rokov v pozícií riaditeľa komunikácie.

– partner/advokát, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Peter Čavojský absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v roku 2010 mu bola udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. Pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky ako právnik a po absolvovaní povinnej koncipientskej praxe je od roku 2007 managing partnerom advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Je spoluautorom publikácií Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie a Podnikanie v Európskej únii, spoluautorom Komentára k Obchodnému zákonníku vydanom v roku 2012, členom Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a do roku 2014 bol členom Správnej rady SACG. Taktiež je zapísaný v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu Komory arbitrov a v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Od roku 2007 je akademickým členom SACG.

JUDr. Barbora Grambličková PhD., LL.M.

akademická členka SACG
– výskumný pracovník Univerzity Komenského v Bratislave

Barbora Grambličková vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2007-2012), kde neskôr získala akademický titul – Doktor práv (2014). V rokoch 2012 až 2015 vyštudovala medzinárodné obchodné právo na Právnickej fakulte Helsinskej univerzity vo Fínsku. V rokoch 2015 až 2018 absolvovala doktoradské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdií (2017 – 2018) sa zúčastnila výskumných pobytov na Central European University v Budapešti (Maďarsko), Univesity of California v Berkeley (USA) a Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht vo Viedni (Rakúsko). V období rokov 2009 až 2011 pôsobila ako právny asistent vo viacerých spoločnostiach. Neskôr pôsobila ako právnik a výskumný pracovník na Univerzite Komenského v Bratislave (2014, 2015, 2017 až po súčanosť), na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2017) a ako odborný pracovník na Žilinskej univerzite v Žiline.

Ing. Mária Hurajová

čestný člen a člen Výboru pre nominácie, členstvo a etiku SACG
– podpredsedníčka predstavenstva, Slovak American Foundation

Mária Hurajová absolvovala vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (predtým VŠE Bratislava). Pôsobila 16 rokov v podniku zahraničného obchodu OMNIA. Od roku 1993 pracovala na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. v rokoch 2001 až 2014 zastávala funkciu generálnej riaditeľky spoločnosti. V rokoch 1998 až 2011 pôsobila ako členka Správnej rady fondu rizikového kapitálu Slovak American Enterprise Fund. Po jeho transformácii na nadáciu Slovak American Foundation v roku 2011 naďalej pôsobí ako členka správnej rady, od apríla 2014 pôsobí vo funkcii podpredsedníčky Správnej rady nadácie. Je zakladajúcou členkou asociácie SACG, od roku 2013 je členkou Výboru pre nominácie, členstvo a etiku.

Mgr. Ján Kováč

člen SACG
– vedúci oddelenia Corporate Governance a majetkové účasti, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Mgr. Radomír Mako

podpredseda Správnej rady SACG
– Managing Partner, KINGFISHER Executive Search, s.r.o.

Radomír Mako začal svoju kariéru v oblasti Executive Search, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v roku 1995 ako konzultant v spoločnosti Managementberatung Dr. J. F. Jenewein. V roku 2001 sa stal partnerom Jenewein&Partners Search Consulting a v rámci medzinárodnej siete Amrop Hever Group sa aktívne podieľal na rozvoji spoločnosti a jej vplyvu na Slovensku a v strednej Európe. Od roku 2005 bol spolumajiteľom integrovanej spoločnosti Jenewein&Partners a následníckej firmy Amrop Hever a tiež Senior Partnerom a členom Správnej rady spoločnosti Amrop Jenewein Group. V roku 2009 založil a riadi spoločnosť KINGFISHER Executive Search, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie a výber kandidátov na úrovni vrcholového manažmentu a správnych orgánov spoločností a ich hodnotenie v súkromnom aj verejnom sektore, poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti, na identifikáciu a starostlivosť o talenty a ich migráciu, asistovanie pri konštituovaní a nastavovaní dlhodobého vodcovstva rodinných firiem a nástupníctva nových generácií. Od roku 2004 je členom SACG. Je zónovým predsedom distriktu Českej republiky a Slovenska medzinárodnej charitatívnej organizácie Lions Club International.

– partner/advokát, Squire Patton Boggs, s.r.o.

Jana Pagáčová absolvovala vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré si v roku 2001 doplnila rigoróznou skúškou a získala titul doktor práv. Je odporúčaná v Legal 500 EMEA za rok 2014 a zároveň uvedená v IFLR1000 za rok 2014 ako popredný právnik v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane zlúčení a akvizícií. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti M&A, privatizácie štátnych podnikov, cezhraničných zlúčení, akvizícií a prevodov, energetiky, ako aj v oblasti private equity investícií zo strany fondov rizikového kapitálu na Slovensku. Pred opätovným nástupom do Squire Patton Boggs na pozíciu partnera v roku 2012 viedla tím špecializujúci sa na korporátne právo a zlúčenia a akvizície v advokátskej kancelárii Ružička Csekes s. r. o. Od roku 2014 je členkou SACG. Je členkou predstavenstva Britskej obchodnej komory ako aj členkou Výboru pre energetiku a Výboru pre priame zahraničné investície Americkej obchodnej komory a tiež členkou legislatívneho výboru Zväzu automobilového priemyslu ZAPSR.

Ing. Andrej Révay

čestný člen a člen Výboru pre nominácie, členstvo a etiku SACG
– prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov.

Andrej Révay vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Ekonomicko-matematické metódy. Po absolvovaní vysokej školy v roku 1974 pracoval v podniku SLOVOSIVO, ako programátor analytik. V rokoch 1978 – 1990 pracoval v AGRIS–e ako vedúci výskumného programátorského tímu so zameraním na programovanie ekonomických analýz a výpočtov ekonomickej efektívnosti podnikov. Neskôr sa zameral na projektovanie informačných systémov a ich implementácie pre Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy. V roku 1991 pracoval ako vedúci odboru informačných systémov v Datacentre a v roku 1992 bol jeden zo zakladateľov súkromnej softvérovej akciovej spoločnosti AXA, a.s., v súčasnosti AXASOFT, a.s. kde pracuje až doteraz ako finančný riaditeľ. V roku 1996 sa zúčastnil procesu založenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF), v roku 1998 bol zvolený do Správnej rady a v roku 2004 sa stal prezidentom SAF. Je členom rady EACT (Európska asociácia podnikových finančníkov). Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – SACG založenej v roku 2004. Od roku 2011 je členom Vedeckej rady Fakulty podnikových financií na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

– poradca, NOVIS Poisťovňa, a.s.

Slavomír Šťastný absolvoval Fakultu jadrovú a fyzikálno-inžiniersku ČVUT, titul PhD. získal na Materiálovo-technickej fakulte Slovenskej technickej univerzity a titul MBA na Rochester Institute of Technology. V rokoch 1991 – 1995 pôsobil postupne vo viacerých investičných a poradenských spoločnostiach, v rokoch 1995 – 1999 bol spolumajiteľom a štatutárnym zástupcom v poradenskej spoločnosti Empiria, a. s., Bratislava. V rokoch 1993 -1998 bol členom predstavenstva Asociácie investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku. V roku 1999 bol vymenovaný za riaditeľa Úradu štátneho dozoru nad kapitálovým trhom, po zrušení tejto inštitúcie pracoval ako riaditeľ odboru dozoru nad kapitálovým trhom na Ministerstve financií SR. Od 1. novembra 2000 bol vládou SR vymenovaný za člena Rady Úradu pre finančný trh, v apríli 2002 ho vláda SR vymenovala za podpredsedu Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad kapitálovým trhom, v rokoch 2006 až 2011 bol členom Bankovej rady NBS. Do roku 2017 pôsobil v NBS na útvare dohľadu nad finančným trhom, kde zodpovedal za dohľad nad poisťovníctvom. Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – SACG založenej v roku 2004.

– slovenská politička, vysokoškolská pedagogička, poslankyňa NR SR, podpredsedníčka strany Most-Híd a bývalá trojnásobná ministerka spravodlivosti SR.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získala aj titul „docent“. Svoju profesionálnu kariéru začala ako právnička majetkoprávneho oddelenia podniku Vodohospodárska výstavba v Bratislave (1987-1989). Neskôr pôsobila ako podniková právnička vo Vydavateľstve Práca (1989-1991); odborná pracovníčka na Protimonopolnom úrade SR (1990-1992); odborná asistentka na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva na Právnickej fakulte UK (1992-2002); členka rozkladových komisií Protimonopolného úradu SR (1993-1999); národný poradca projektu PHARE Supervision and Legal Issues pre novelizáciu právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu (2000); členka skúšobnej komisie pre odborné skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania (2000-trvá); členka pracovnej skupiny pri Ministerstve spravodlivosti SR zriadenej pre aproximáciu právnej úpravy obchodných spoločností s právom EÚ (2000-2001); členka osobitnej komisie pre odvolania na Úrade pre finančný trh (2001-2002); docentka na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva, Právnická fakulta UK (2002-2006). Od roku 2002 je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a je členkou poradnej komisie Rady Úradu pre finančný trh. Od r.2006 pôsobí ako docentka na Ústave súkromného práva Paneurópskej vysokej školy.

Svoju politickú činnosť začala ako štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti nominovaná Kresťanskodemokratickým hnutím (2002-2006). V r. 2006 sa stala poslankyňou NR SR za stranu SDKU-DS (2006-2010); podpredsedníčkou Mandátového a imunitného výboru NR SR a členkou Ústavnoprávneho výboru NR SR (2002-2006). V r. 2006 pôsobila ako ministerka spravodlivosti SR. Za ministerku spravodlivosti bola opäť vymenovaná v roku 2010 a do tretice, aj v roku 2016. Zároveň pôsobila ako podpredsedníčka vlády (2016-2018). V súčasnosti pôsobí ako členka NR SR a členka Ústavnoprávneho výboru NR SR. Od roku 2018 je členkou asociácie SACG.

– výkonný riaditeľ a konateľ, RADDA, s.r.o.

Radoslav Bielka je zakladajúcim partnerom full-servisovej reklamnej agentúry RADDA s pôsobením v krajinách strednej Európy s celkovou zodpovednosťou za jej strategické smerovanie a finančné riadenie. Od roku 1999 pracoval v rôznych pozíciách v oblasti marketingovej a korporátnej komunikácie v nadnárodných spoločnostiach Unilever a Philip Morris, neskôr v skupine spoločností Slovak Telekom a v Zdravotných poisťovniach Dôvera a Sidéria. Od roku 2007 pôsobí ako managing partner agentúry RADDA. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti marketingovej, korporátnej, produktovej a krízovej komunikácie. Po založení agentúry RADDA pôsobil u viacerých klientov ako outsourcovaný člen výkonného vedenia, pričom zodpovedal za marketingovú a korporátnu komunikáciu u predmetných klientov. Je členom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Vyštudoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2014 je členom SACG.

– vedúci partner oddelenia auditu, Ernst & Young Slovakia, s.r.o.

Dalimil Draganovský je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audit. Od roku 1998 začal pracovať v bratislavskej kancelárii spoločnosti Andersen, ktorá sa v roku 2002 spojila so spoločnosťou EY. Je dlhoročný člen Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (ACCA) v Anglicku a slovenský certifikovaný audítor, člen Slovenskej komory audítorov. Má viac ako 16-ročnú prax v poskytovaní audítorských  a poradenských služieb spoločnostiam pôsobiacim najmä v sektore bankovníctva, poisťovníctva a iných finančných služieb a tiež bohaté skúsenosti s požiadavkami lokálnych účtovných aj medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Od roku 2014 je členom SACG.

Ing. Ivan Gránsky

člen Správnej rady SACG
– predseda predstavenstva, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ivan Gránsky absolvoval odbor Technická kybernetika Slovenskej technickej univerzity. Od roku 1992 pracoval 20 rokov v rôznych oblastiach investičného bankovníctva od správy aktív, cez obchodovanie s cennými papiermi až po poradenstvo pri fúziách, akvizíciách a privatizáciách na Slovensku
a v Českej republike. V súčasnosti sa venuje mobilným platbám v spoločnosti Viamo. Od roku 1994 pracuje na Burze cenných papierov v Bratislave vo výbore pre kótovanie cenných papierov, od roku 1999 ako člen predstavenstva a medzi rokmi 2010 a 2012 ako predseda predstavenstva. Ivan je členom dozornej rady CDCP, členom dozornej rady SZRF (program Jeremie) a členom the Council of Experts HRADF. Je zakladajúcim členom CECGA.

Ing. Elena Kohútiková, PhD.

predsedníčka Správnej rady SACG
– podpredsedníčka Dozornej rady vo VÚB, a.s.

Elena Kohútiková v súčasnosti vykonáva funkciu popredsedníčky Dozornej rady vo VÚB banke, kde predtým pôsobila ako členka predstavenstva a zástupkyňa generálneho riaditeľa. Patrí k najväčším odborníkom na problematiku Eura na Slovensku. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990, kedy prišla pracovať do Štátnej banky československej v Bratislave a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku banky. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS. Od marca 2000 zastávala post viceguvernérky NBS. Je nositeľkou mnohých ocenení – získala ocenenia Top žena v slovenskom biznise za roky 2012 a 2013. V roku 2012 získala Zlatý biatec za prínos k bankovej kultúre v SR a v roku 2014 jej prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky. Od mája 2014 je predsedníčkou Správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností SACG.

Ing. Barbora Lazárová

podpredsedníčka Správnej rady SACG
– výkonná riaditeľka SACG

Barbora Lazárová, rodená Alexy, vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, pracovala 10 rokov v podniku zahraničného obchodu OMNIA, a.s. a 18 rokov na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) ako riaditeľka divízie vonkajších vzťahov a zástupkyňa generálneho riaditeľa. Počas pôsobenia na BCPB si doplnila vzdelanie na Securities and Exchange Commission Washington, Bank of England, Royal Holloway University London a Tokyo Stock Exchange. Je zakladajúcou členkou Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – SACG založenej v roku 2004 a rozvíja jej činnosť v pozícii výkonnej riaditeľky a podpredsedníčky Správnej rady. Od roku 2010 je členkou European Corporate Governance Institute v Bruseli a neformálneho združenia European Corporate Governance Codes Network.

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

akademický člen SACG
– vysokoškolský učiteľ a vedúci katedry; Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Musa Hussam vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1988-1993), kde na Fakulte podnikového manažmentu neskôr získal tiul PhD. (1998). V štúdiách pokračoval na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v odbore Ekonomika a manažment podniku získal titul Docent (2011). V rokoch 1993-1994 pôsobil v Jordánsku, na pozícii manažéra spoločnosti Rum rent a car, a.s. Neskôr pracoval ako obchodný manažér a zahraničný delegát pre spoločnosti Alta – Belaz, a.s. (1999-2000) a Apis, a.s. (2000-2002). V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2002-trvá).

Igor Palkovič

člen SACG
– člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa, Generali Poisťovňa, a.s.

Igor Palkovič vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu v špecializácii „ekonomika priemyslu“. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval v spoločnosti KPMG Slovensko, kde pôsobil od roku 1993 až do roku 2016 na viacerých pozíciách. Okrem absolvovaných školení a odborných seminárov zameraných na účtovníctvo, legislatívne zmeny, audit, audítorské štandardy atď. aktívne prednášal na viacerých interných školeniach, na seminároch určených pre klientov a taktiež pre študentov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 2011 až 2015 pôsobil v porote vyhodnocujúcej riešenia prípadových štúdií v rámci súťaží „Ace the Case“ a „KPMG International Case Competition“. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa v spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., kde zodpovedá za rezort financií.

Mgr. Vladimíra Roštárová

akademický člen SACG
– advokátsky koncipient v spoločnosti WOLF THEIS Rechtsanwälte GmbH, v Bratislave.

Vladimíra Roštárová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia absolvovala niekoľko stáží v medzinárodnej advokátskej kancelárii DLA Piper Pague, LLP; na Najvyššom súde SR (Obchodnoprávne kolégium); a v Nadácii Pontis – Program Advokáti Pro Bono. V rokoch 2012 až 2017 pôsobila ako právny asistent v spoločnosti DLA Piper Weiss – Tessbach Rechtsanwälte GmbH, v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokátsky koncipient v spoločnosti WOLF THEIS Rechtsanwälte GmbH, v Bratislave.

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského  v  študijnom odbore – právo.  Rigorózna skúška s obhájením a priznaním titulu “JUDr.” absolvovala v roku 1999.

Prax začínala v Advokátskej kancelárii Blaha, Erben, Novák a Partneri, kde prešla pozíciami asistentky a koncipientky. Od roku 2004 pôsobila vo  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ako bankový expert, vedúca odboru práva a neskôr po fúzii stavebnej sporiteľne s poisťovňou Wüstenrot ako riaditeľka úseku práva a sekretariátu predstavenstva.   Od roku 2013 v pozícií riaditeľky úseku práva a vonkajších vzťahov/ neskôr právo a compliance/ pôsobí v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

 

Martin Bohoš

člen SACG
– člen predstavenstva, námestník generálneho riaditeľa, riaditeľ odboru právneho, compliance a riadenia rizík TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Martin Bohoš absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2001 pracoval v Sociálnej poisťovni, ústredie, ako vedúci oddelenia vymáhania poistného. Od roku 2002 do roku 2011 pôsobil vo vrcholovom manažmente finančných spoločností CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS, WINTERTHUR a AXA v pozícii Legal & Compliance Director. V rokoch 2004 až 2011 pôsobil aj ako tajomník Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní a člen Prezídia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností. Nadobudnuté skúsenosti z korporátnej sféry následne zúročil ako konateľ pri riadení konzultačnej spoločnosti LEGIS Group, s.r.o. zameranej na podnikateľské poradenstvo a konzultačné služby najmä v oblasti compliance, riadenia rizík, ochrany osobných údajov a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V roku 2014 bol zakladajúcim členom občianskeho zduženia SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, kde do roku 2017 vykonával aj funkciu predsedu združenia. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva, námestník generálneho riaditeľa a riaditeľ odboru právneho, compliance a riadenia rizík v národnej lotériovej spoločnosti TIPOS. Členom SACG je od roku 2019.

Ing. Lenka Debnárová

akademická členka SACG
– doktorandka, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Lenka Debnárová vyštudovala Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2007-2012). Počas vysokoškolského štúdia sa venovala rôznym projektom v treťom sektore a bola jednou z hlavných organizátorov Národných Dní Kariéry 2011 s priamou zodpovednosťou za predaj a manažment lokálnych predajcov. V roku 2011 získala certifikáciu na projektové riadenie metodikou PRINCE2. Po skončení štúdia pokračuje na doktorandskom štúdiu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje problematike Corporate Governance a informačnej asymetrii. Publikuje články v oblasti Corporate Governance v domácich aj v zahraničných vedeckých časopisoch. Od roku 2012 je akademickou členkou SACG.

– riaditeľ odboru akcionárskych práv, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Peter Hajduček absolvoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, získanie titulu JUDr. a zloženie advokátskych skúšok.
Do roku 1999 pôsobil ako riaditeľ kancelárie viceprezidenta pre stratégiu a podnika teľské aktivity VSŽ Holding, a.s., v roku 2004 otvoril advokátsku kanceláriu v Košiciach so špecializáciou na Obchodné právo. Od 2006 riaditeľ pre riadenie, manažovanie ľudských zdrojov, manažment kvality v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. a následne podpredseda DR (2007 – 2010) spoločnosti. Od 2011 zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice a vedúci právneho a majetkového oddelenia. Od 2012 do 2016 riaditeľ úseku riadenia a 1. zástupca generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik. V súčasnosti je riaditeľom odboru akcionárskych práv MH SR.

Ing. Jaroslav Košťálik

člen Správnej rady SACG
– riaditeľ útvaru Vzťahy k regulačnému prostrediu, Slovnaft, a.s.

Jaroslav Košťálik absolvoval vysokoškolské štúdium na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, (predtým VŠP), ktoré si v rokoch 1996-1997 doplnil o vzdelanie na Georgetown University vo Washingtone v odbore protimonopolná politika a regulácia prirodzených monopolov. Pôsobil 12 rokov na Protimonopolnom úrade SR, z toho posledných 6 rokov vo funkcii podpredsedu úradu. Od roku 2004 pracuje v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako riaditeľ útvaru zodpovedného za vzťahy s externým regulačným prostredím. Je viceprezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska, členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov, členom Správnej rady Recyklačného fondu a členom dozornej rady nadácie Pontis. V rokoch 2012 – 2014 bol členom Správnej rady SACG. Od roku 2012 je členom SACG.

Ľuboš Lopatka

člen SACG
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva,  Výskumný ústav zváračský.

Titul Ing. získal v roku 1984 na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, doktorát a titul PhD. v roku 2006, tiež na STU v Bratislave.

Po roku 1991 pôsobil ako námestník ministra na Ministerstve pre správu a privatizáciu majetku SR.  Neskôr pôsobil v riadiacich funkciách v Slovenskej kartografii v Bratislave, vo Váhostave, a.s. Žilina a v Metsä Tissue Oy. pôsobil ako viceprezident pre strednú a východnú Európu. V rokoch 2010 – 2012 bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, v rokoch 2012 – 2013 pôsobil ako generálny riaditeľ AZC, a.s. a v rokoch 2013 – 2017 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstaventva v spoločnosti Svet zdravia, a.s. Od novembra 2017 je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Výskumného ústavu zváračského v Bratislave.

doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

akademický člen SACG
– vysokoškolský učiteľ; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zdenka Musová vyštudovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave (1989-1993). V roku 2002 získala v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky titul PhD. V štúdiách pokračovala na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v odbore Ekonomika a manažment podniku získala titul Docent (2013). Svoju pracovnú kariéru začala ako vysokoškolský učiteľ na Katedre marketingu, Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (1996-2003). V rokoch 2003-2005 pôsobila ako vysokoškolský učiteľ na Katedre bankovníctva a poisťovníctva, Fakulta financií Univerzity Mateja Bela. V súčasnosti pôsobí na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (2005-trvá).

Mgr. Martin Peter

člen Správnej rady
– riaditeľ odboru bankovníctva, sekcia finančného trhu, Ministerstvo financií SR

Martin Peter absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval certifikačný program Certificate in European Law and Economics pod záštitou Erazmovej Univerzity v Rotterdame a právnickej fakulte tejto univerzity absolvoval študijný pobyt. Od roku 2004 pôsobil v oblasti compliance a na viacerých pozíciách a ako Compliance officer v Ľudovej banke, a.s., Volksbank Slovensko, a.s. a Sberbank Slovensko, a.s. a neskôr v Slovenskej sporiteľni, a.s. Od roku 2014 zastáva pozíciu riaditeľa odboru bankovníctva na Ministerstve financií SR, pričom hlavnými oblasťami činnosti sú úpravy zákonných požiadaviek na podnikanie finančných inštitúcií a najmä bánk a s tým súvisiace otázky Corporate governance, oblasť platobných služieb, ochrana vkladov, riešenie krízových situácií na finančnom trhu a prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu. Je zástupcom Ministerstva financií SR v komisiách OECD pre Corporate Governance a pre finančné trhy a rovnako zastupuje ministerstvo vo výbore Rady Európy Moneyval pre otázky prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu. Na Slovensku pôsobí ako člen slovenskej Rady pre riešenie krízových situácií, člen Dozornej rady Slovenskej reštrukturalizačnej, s.r.o. a člen správnej rady Fondu ochrany vkladov.

– Managing Partner, MAIND, s.r.o.

Róbert Sándor bol v roku 1991 pri založení spoločnosti EuroTel (neskôr T-Mobile) a v oblasti mobilných komunikácií pôsobil v rôznych pozíciách do roku 1999. Počas tohto obdobia prispel k vybudovaniu a rozvoju mobilných operátorov okrem Slovenska aj v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a ako poradca navštívil aj Indiu. Od roka 2000 sa primárne venuje pôsobeniu v IT, prešiel viacerými pozíciami v spoločnosti Logica (dnes CGI) až po úroveň generálneho riaditeľa pre Strednú a Východnú Európu so sídlom v Prahe. V rokoch 2008 – 2010 po návrate na Slovensko pracoval v spoločnosti IBM. V rokoch 2010 – 2012 bol členom predstavenstva Slovak Telekom. V súčasnosti sa venuje vlastnej podnikateľskej činnosti primárne v oblasti IT, účtovníctva a poradenstva v oblasti manažmentu.Členom SACG je od roku 2016.

Mgr. Tatiana Tóthová

členka SACG

– spolumajiteľka iSAY, s.r.o., riaditeľka Komunikačného odd. MÚ Bratislava – Ružinov

Tatiana Tóthová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského odbor politológia – žurnalistika a Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Absolvovala niekoľko odborných stáží vrátane študijnej praxe na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zahraničných študijných pobytov. Niekoľko rokov spolupracovala s významnými mienkotvornými denníkmi. Takmer desať rokov viedla viacero kurzov z oblasti medzinárodnej politiky na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského. Viedla komunikačné oddelenia TV JOJ a TV Markíza. Pôsobila ako hovorkyňa strany SaS, bola riaditeľkou Kancelárie predsedu NR SR ahovorkyňou predsedu parlamentu. Prioritne sa venuje oblastiam krízovej a korporátnej komunikácie. Od roku 2019 je členkou SACG.

Ing. Tibor Bôrik

čestný člen SACG; predseda Výboru pre nominácie členstvo a etiku
Tibor Bôrik v roku 1974 ukončil vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej – Obchodná fakulta, Katedra zahraničného obchodu. Po ukončení štúdia nastúpil do Slovenskej štátnej poisťovne a neskôr pôsobil ako riaditeľ Slovenskej štátnej poisťovne pre zahraničné poistenie a riaditeľ tejto poisťovne pre Bratislavu. Postgraduálne štúdium absolvoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a vyššie manažérske štúdium na univerzite v Fontainebleau. V roku 1992 založil Union poisťovňu, v ktorej pôsobil do roku 2013 ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Bol tiež predsedom a členom správnych rád viacerých organizácií tretieho sektora. Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností (CECGA), založenej v roku 2004 – pod novým názvom SACG (od 9.4.2018). V súčasnosti je čestným členom Asociácie.

Mgr. Patrícia Dutková

akademická členka SACG
– doktorandka, Univerzita Komenského v Bratislave

Patrícia Dutková vyštudovala finančný manažment na Fakulte manažmentu, Univerzity Komenského v Bratislave (2011 – 2016). Časť štúdia absolvovala na Fakulte ekonómie a manažmentu na Vrije Universiteit v Bruseli (Belgicko). V rokoch 2013 až 2018 pokračovala v štúdiu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako študentka doktoradského štúdia. Na pozícii právny asistent pracovala v spoločnosti Cashcollectors SK (2014) a Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

– advokát, Advokát & Of Counsel, DLA Piper Weiss Tessbach Rechtsanwälte oz., Bratislava

Márius Hričovský vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Fakultu riadenia; Vysokú školu ekonomickú v Berlíne a Univerzitu Komenského v Bratislave, Právnickú Fakultu. Jeho profesionálna dráha začala na pozícii Poradca ministra priemyslu SR (1990-1992). V roku 1992 pracoval ako referent na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ČSFR; veľvyslanecký radca Veľvyslanectva ČSFR v Berlíne (1992); Veľvyslanecctva SR v Berlíne (1993) a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bonne (1993-1996). Ako poradca pôsobil v rámci Asociácie obchodu SR AVODIS (1997 – 1999) a na Ministerstve hospodárstva SR (1998- 2002). V rokoch 1999-2001 pracoval ako podpredseda predstavenstva spoločnosti Globtel, a.s. Jeho kariéra ďalej pokračovala v Západoslovenskej energetike a.s., kde pôsobil ako predseda Dozornej rady (2001-2002); súčasne ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spol. Energotel, a.s. (2001-2006); a neskôr ako ochodný riaditeľ ČEZ Slovensko, s.r.o. (2008-2010). V súčasnosti je členom Slovenskej advokátskej komory; advokát v Advokátskej kancelárii Márius Hričovský; podpredseda predstavenstva v Stredoslovenskej energetike, a.s. v Žiline a ako advokát v rámci Advokát & Of Counsel, DLA Piper Weiss Tessbach Rechtsanwälte oz., v Bratislave.

Mgr. Michal Kotlárik, Phd.

člen Správnej rady
– generálny riaditeľ, sekcie medzinárodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

Michal Kotlárik absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997-2002), ktoré si doplnil štúdiom anglického a európskeho práva na Faculty of Law – Centre for European Legal Studies, University of Cambridge (2004-2006) a doktorandským štúdiom na Právnickej fakulte UK v odbore obchodné a finančné právo (2006-2014). Pôsobil 5 rokov na Ministerstve spravodlivosti SR, počas ktorých zastupoval SR napríklad v riadiacom výbore OECD pre corporate governance alebo v expertných skupinách EÚ v oblasti práva obchodných spoločností. V roku 2005 absolvoval pracovnú stáž na Europskej komisii (DG MARKT) na odbore práva obchodných spoločností. V rokoch 2008-2014 pracoval ako radca SVV a atašé pre právo obchodných spoločností na Stálom zastúpení SR pri EÚ, kde sa zaoberal najmä zastupovaním SR pri príprave európskych predpisov v oblasti občianskeho a obchodného práva. Od augusta 2014 pracuje znovu na Ministerstve spravodlivosti SR. V rokoch 2006-2008 bol členom Správnej rady SACG.

– generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Miriam Letašiová vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Finančná sústava a peňažníctvo (1993-1998). Nadobudnuté vedomosti zúročila vo vlastných spoločnostiach LAURES & PEMIR, s.r.o. (1999-2000) a ART BUSINESS, s.r.o (2011-2014). Svoje vzdelanie rozšírila aj na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB V Banskej Bystrici, v odbore Politológia (2002-2007). V tomto období (2003) sa zároveň venovala štúdiu problematiky práva pre bankových pracovníkov na Inštitúte bankového vzdelávania NBS, n.o. V Eximbanke pôsobila v rokoch 2012-2016 ako vrchná riaditeľka. Od roku 2012 pôsobí ako prezidentka Neziskovej organizácie Srdce Slovenska. V súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

– štátny radca, odbor akcionárskych práv, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Andrej Naščák absolvoval Institut ekonomických studií Karlovej Univerzity v Prahe, počas štúdii pracoval na medzinárodných konferenciách. Ako liaison officer mal možnosť spoznať významne osobnosti EU a USA. V súčasnosti je štátnym radcom na odbore akcionárskych práv MH SR, delegátom v pracovnej skupine WP SOPP (OECD) a členom Výboru pre audit spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Člen Riadiaceho výboru prípravy Kódexu správy spoločností na Slovensku, 2016.

Vyštudoval České vysoké učení technické – titul inžinier získal v odbore Elektrotechnika, ekonomika v Prahe.

Študijný program MBA absolvoval na Thunderbird School, USA . Väčšinu života pôsobil vo vedúcich manažérskych pozíciách v bankovom sektore. V Českej spořitelny – Penzijní společnosti, a. s., od roku 1999 ako člen predstavenstva a riaditeľ pre obchod a marketing a po roku 2000 ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Od roku 2003 pôsobil v Stavebnej spořitelny České spořitelny v pozícií predseda predstavenstva a generálny riaditeľ až do roku 2019. Od októbra 2019 pôsobí vo funkcii predsedu predstavenstva v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

Ing. Dušan Steinhauser

akademický člen SACG
– interný doktorand Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dušan Steinhauser vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave program Medzinárodný obchod. V súčasnosti pôsobí na Katedre medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako interný doktorand programu Manažment medzinárodného podnikania. Vedecky a publikačne sa venuje predovšetkým problematike Corporate Governance, riadeniu rizík v zahraničnoobchodných spoločnostiach a analýze stavu konkurencieschopnosti národného hospodárstva. V roku 2015 publikoval analýzu krízového vývoja ukrajinskej ekonomiky vlastnou metodikou v bonitnom časopise Investment Management and Financial Innovations Journal.

Ing. Zita Zemková

členka Správnej rady SACG
– predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka, OTP Banka Slovensko, a.s.

Zita Zemková absolvovala vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej. Pracovala v Štátnej banke Československej na pobočke v Rimavskej Sobote a na Hlavnom ústave ŠBČS. Po transformácii banky pracovala v riadiacich funkciách vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Od roku 2001 pôsobila v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. ako členka predstavenstva zodpovedná za úsek finančného riadenia. Vstupom majoritného vlastníka OTP Bank, Nyrt. v roku 2002, zastávala pozíciu členky predstavenstva a viceprezidentky zodpovednej za Finance and Treasury v OTP Banka Slovensko, a.s. Od roku 2010 je predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou OTP Banka Slovensko, a.s. Pracuje ako predsedníčka Bankovo – finančnej sekcie pôsobiacej v rámci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory od roku 2011. Je členkou predsedníctva Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a členkou Správnej rady SACG od roku 2014.