Podmienky a výhody členstva

Členstvo v Slovenskej asociácii Corporate Governance prináša spoločnostiam a jednotlivcom množstvo výhod.

Podmienky členstva

Kto sa môže uchádzať o členstvo v Slovenskej asociácii Corporate Governance?

Členovia predstavenstva, dozornej rady a konatelia spoločností.

Predstavitelia profesijných asociácií.

Tajomníci predstavenstva a dozornej rady.

Akademickí pracovníci.

Vedúci riadiaci pracovníci.

Postup prijatia za člena

Žiadosti o členstvo prerokuje Výbor pre nominácie, členstvo a etiku a na základe jeho odporúčania rozhodne o žiadosti Správna rada Asociácie.

1

Vyplnenie žiadosti o členstvo

2

Získanie odporúčania od dvoch členov asociácie

3

Zaslanie originálu žiadosti a životopisu

4

Vyrozumenie

Žiadosti o členstvo zašlite na adresu: Slovenská asociácia Corporate Governance, Poštový priečinok 813 78 Bratislava, a kópiu uvedených dokladov na adresu: office@sacg.sk

Žiadosť o členstvo prerokuje Výbor pre nominácie, členstvo a etiku a na základe jeho odporúčania rozhodne o žiadosti Správna rada Asociácie.

Výška členských príspevkov

Členské peňažné príspevky a ich výška sú uvedené nižšie.

Ročný členský príspevok fyzických osôb:

Príspevok riadneho člena

170 €

Príspevok akademického člena

35 €

Ročný členský príspevok právnických osôb:

Korporátny príspevok spoločnosti s viac ako 200 zamestnancami

2 000 €

Korporátny príspevok spoločnosti s menej ako 200 zamestnancami

1 000 €

V prípade, že sa spoločnosť rozhodne pre korporátne členstvo, umožní svojim zástupcom požiadať o členstvo v Asociácii. Počet zástupcov spoločnosti, ktorá uhradila korporátny príspevok nie je obmedzený.

Na základe žiadosti Asociácia umožní zmenu ročného členského príspevku v rámci uvedených kategórií.

Výhody členstva

Asociácia sa stará o profesionálne potreby svojich členov, poskytuje im informácie o pripravovaných európskych a slovenských právnych normách, ktoré ovplyvňujú správu a riadenie spoločnosti.

Zabezpečuje tiež vzdelávanie v oblasti uplatňovania Corporate Governance v praxi formou diskusných okrúhlych stolov, seminárov, konferencií pre odbornú verejnosť a príspevkov do odborných časopisov.