Sedem najtransparentnejších a najotvorenejších slovenských spoločností

Tlačová správa

Poznáme sedem najotvorenejších slovenských spoločností
Kríza nastavuje zrkadlo morálke spoločností, tvrdil to už Tomáš Baťa.

Sedem najtransparentnejších a najotvorenejších slovenských spoločností si 23. októbra 2012 v Bratislave prevzalo ocenenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA).

Asociácia ocenila ich otvorenosť, rozsah a vypovedaciu schopnosť informácií, ktoré spoločnosti zverejnili vo svojich výročných správach za rok 2011.

„Tak ako v čase krízy v rokoch 1938 – 1939 povedal uznávaný podnikateľ pán Tomáš Baťa, že mravná bieda je príčinou krízy a hospodársky úpadok jej následkom, tak aj dnes platí, že dodržiavanie zásad postavených na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti pri každodennom rozhodovaní manažérov a správnych orgánov je prvým predpokladom zvládnutia dopadov krízy a prevenciou jej ďalšieho pokračovania,“ uviedla pre HN výkonná riaditeľka a podpredsedníčka Správnej rady CECGA Barbora Lazárová.

Prieskum

Cieľom prieskumu asociácie bolo zistiť rozsah, kvalitu a dostupnosť informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov a vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti. Pri prieskume CECGA vychádzala z verejne dostupných zdrojov informácií určených pre investorov a akcionárov, a síce z Centrálnej evidencie regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a z internetových stránok dotknutých spoločností. Prieskum bol zameraný na 96 spoločností, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu.

Závery

Prieskum poukázal na niekoľko skutočností:

– 13 spoločností ani nezaznamenalo, že kódex bol v roku 2008 aktualizovaný, vychádzajú zo Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností z roku 2002

– 16 spoločností si vysvetlilo informačnú povinnosť tak, že si vytvorili vlastný firemný kódex a vo výročných správach deklarujú jeho doržiavanie (zrejme nepochopili podstatu kódexu)

– 13 spoločností sa k dodržiavaniu princípov správy a riadenia nevyjadrilo, resp. výročnú správu vôbec nezverejnilo

– mnohé spoločnosti si informačnú povinnosť splnili len formálne.

Povzbudivé je zistenie, že 26 spoločností sa veľmi prehľadne vyjadrilo k úrovni implementácie jednotlivých princípov správy a riadenia spoločností. Práve z týchto  spoločností CECGA vyhodnotila 7 najlepších z pohľadu otvorenosti, rozsahu a vypovedacej schopnosti informácií zverejnených formou Vyhlásenia správy a riadenia spoločností vo výročných správach.

Ocenenie CECGA

– Biotika, a. s., Slovenská Ľupča

– I.D.C. Holding, a. s., Bratislava

– OTP Banka Slovensko, a. s., Bratislava

– Poľnonákup Šariš, a. s., Prešov

– Slovenské energetické strojárne, a. s., Tlmače

– Slovnaft, a. s., Bratislava

– Union poisťovňa, a. s., Bratislava

Kódex pre všetkých

Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku nie je určený len pre spoločnosti, ktorých cenné papiere sú obchodované na burze. I keď v týchto spoločnostiach je jeho potreba najvypuklejšia, pretože obchodovaním na burze sa často mení vlastníctvo cenných papierov a majitelia spoločnosti nie sú v priamom kontakte s výkonným manažmentom a tak strácajú dosah na správu svojho majetku. Prijatie určitých zásad, ktorými sa riadi vzťah medzi majiteľmi a manažmentom je veľmi užitočné vo všetkých spoločnostiach, či už súkromných alebo štátnych. Kódex je otvorený pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem prihlásiť sa k nemu a postupne implementovať do systému správy a riadenia jeho zásady.

CECGA

Od svojho založenia v roku 2004 sleduje na Slovensku vývoj v oblasti správy a riadenia spoločností a podporuje prenos poznatkov z tejto oblasti do praxe. Princípy Corporate Governance boli po prvýkrát kodifikované v roku 1992 v Británii, v prostredí vyspelej trhovej ekonomiky. Neskôr, v roku 1999 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala OECD Princípy Corporate Governance a tieto sa stali predlohou pre tvorbu národných kódexov jednotlivých krajín. CECGA v roku 2008 vydala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý upravuje vzťahy vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti. Prístup„comply or explain – dodržiavaj alebo vysvetli“ umožňuje spoločnostiam určité odchýlky od princípov, ak sú opodstatnené špecifickými podmienkami a je poskytnuté primerané vysvetlenie. Potreba existencie takýchto princípov bola len podčiarknutá účtovnými škandálmi na prelome tisícročí a svetovou hodpodárskou a finančnou krízou, ktorá eskalovala v rokoch 2006 – 2007 a jej následky pretrvávajú dodnes.

Publikované v Hospodárskych novinách 24.10.2012

png stiahnuť