10 rokov pôsobenia asociácie CECGA, výsledky a výzvy do budúcnosti

V tomto roku uplynie 10 rokov od založenia Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA), čo nás prirodzene privádza k zamysleniu čo sa asociácii z jej zámerov podarilo za uplynulé roky zrealizovať a k úvahám o dlhodobejších plánoch. Na začiatok treba určite pripomenúť, že ešte pred vznikom asociácie vznikol v roku 2002 prvý národný kódex, tzv. Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností (Zjednotený kódex), autormi ktorého boli BCPB, INEKO, NBS a zástupcovia profesných asociácií a kótovaných spoločností.

Z iniciatívy autorov kódexu bola v roku 2004 založená asociácia so zámerom vytvoriť subjekt, ktorý bude monitorovať celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance, pripomienkovať návrhy smerníc a odporúčaní Európskej komisie a OECD, podľa potreby aktualizovať národný kódex, otvárať odbornú aj politickú diskusiu na túto tému, šíriť informácie z oblasti Corporate Governance formou prednášok, publikovaním článkov a organizovaním vzdelávacích programov.

V tom istom roku, v dôsledku účtovných škandálov na prelome tisícročí, OECD vydala revidované Princípy Corporate Governance a rovnako zareagovala aj Európska komisia, ktorá vydala odporúčania a smernice pre oblasť správy a riadenia spoločností. V týchto súvislostiach začala CECGA organizovať „Orientačné kurzy“ pre členov orgánov spoločností, v rámci ktorých oboznamovala účastníkov s princípmi dobrej správy a riadenia spoločností ako súčasti Zjednoteného kódexu, s aktualizovanými princípmi OECD a s odporúčaniami Európskej komisie. Súčasne organizovala „Okrúhle stoly“ za účasti zástupcov NBS, MF SR, MS SR, profesných asociácií a kótovaných spoločností o význame národných kódexov, Princípoch OECD a iniciatívach Európskej komisie s cieľom vyvolať diskusiu o spôsobe ich implementácie do národnej legislatívy. Verejnú diskusiu k tejto téme asociácia podporovala aj publikovaním odborných príspevkov v médiách a na internetových stránkach CECGA.

V nadväznosti na novelizáciu príslušnej národnej legislatívy asociácia začiatkom roku 2006 rozhodla o nevyhnutnosti aktualizácie Zjednoteného kódexu. S cieľom zabezpečiť čo najširšiu podporu a účasť na procese aktualizácie a následne aj čo najširšiu akceptáciu a implementáciu nového národného kódexu Správna rada asociácie oslovila ministerku spravodlivosti pani Luciu Žitňanskú so žiadosťou o zabezpečenie podpory projektu aktualizácie na pôde MS SR, ale aj NBS, MF SR a MH SR. Pani ministerka zvolala v máji 2006 stretnutie všetkých zainteresovaných strán, ktoré sa s potrebou aktualizácie kódexu stotožnili a prisľúbili podporu. Vzhľadom na veľkú kapacitnú náročnosť prác na aktualizácii kódexu, veľký počet zainteresovaných osôb a skutočnosť, že asociácia nemala žiadny výkonný aparát, práce na aktualizácii kódexu trvali viac než rok. Nový kódex postavený na aktualizovaných princípoch OECD a odporúčaniach Európskej komisie vydala CECGA koncom roku 2007 pod názvom Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku (Kódex). Od januára 2008 sa nový Kódex stal súčasťou burzových pravidiel a je záväzný pre všetky spoločnosti, ktorých cenné papiere sú obchodované na BCPB. Asociácia vydala Kódex v tlačenej podobe a distribuovala ho všetkým dotknutým spoločnostiam, partnerským inštitúciám a ďalším záujemcom. Spoločnosti, ktoré sa prihlásia ku Kódexu sú povinné každoročne zverejniť vo výročnej správe Vyhlásenie o správe a riadení (Vyhlásenie), v ktorom uvedú na báze princípu „comply or explain“, do akej miery spoločnosť dodržiava jednotlivé princípy Kódexu pri správe a riadení spoločnosti. S cieľom zjednodušiť dotknutým spoločnostiam plnenie tejto povinnosti, CECGA pripravila prehľadné vzorové Vyhlásenie vychádzajúce z ustanovení Kódexu a platnej legislatívy.

Neskôr, v rokoch 2008 a 2009 asociácia zorganizovala pre dotknuté spoločnosti Semináre Corporate Governance, cieľom ktorých bolo poskytnúť účastníkom výklad k interpretácii jednotlivých princípov Kódexu. V priebehu roka 2008 sa asociácia zaoberala aj svojou „corporate identity“ a prijala nové logo, ktoré sa premietlo na dokumentoch asociácie a neskôr aj na anglickej verzii Kódexu. Nová identita asociácie však bola prijatá najmä so zámerom jej využitia na nových internetových stránkach CECGA. Po náročnej precíznej príprave bol členom asociácie predstavený nový design a funkcie internetových stránok na valnom zhromaždení v roku 2009.

Po ďalšom Seminári Corporate Governance v júni 2009 asociácia usporiadala v júli 2009 v Clube Penati neformálne stretnutie svojich členov, cieľom ktorého bola výmena názorov na význam dobrej správy a riadenia v čase finančnej a hospodárskej krízy a spôsoby, ktorými by bolo možné zvýšiť povedomie o princípoch Corporate Governance medzi vlastníkmi a manažérmi spoločností a tým zlepšiť úroveň a transparentnosť spravovania spoločností na Slovensku. Aj na základe diskusií s členmi asociácie Správna rada prijala ponuku SAF podieľať sa na vydávaní periodika Finančný manažér, ktorý vychádza 4 krát do roka a v každom vydaní publikovať aktuálne príspevky členov
CECGA. Správna rada taktiež pristúpila k rokovaniam o uzatváraní Memoranda o porozumení s partnerskými inštitúciami, ktoré podporujú implementáciu princípov Corporate Governance pri správe rôznych typov spoločností. Doposiaľ CECGA podpísala Memorandum o porozumení s BCPB, s asociáciami SAF, AOCP a ISACA a s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Asociácia je od svojho vzniku v kontakte s nadnárodnými inštitúciami Global Corporate Governace Forum, Washington a European Corporate Governance Institute, Brusel, na stránkach ktorých je umiestnená anglická verzia Kódexu. CECGA najaktívnejšie komunikuje s partnermi združenými v European Corporate Governance Codes Network, členmi ktorej sú autori národných kódexov členských štátov Európskej únie. Táto sieť poskytuje členom možnosť veľmi rýchlych a spoľahlivých konzultácií akýchkoľvek zámerov súvisiacich s problematikou Corporate Governance a tiež pôsobí ako spoločná európska platforma, ktorej skúsenosti a pripomienky využíva Európska komisia pri formulovaní európskych smerníc a nariadení.

Po niekoľkých rokoch uplatňovania princípov dobrej správy a riadenia v súlade s Kódexom začala v roku 2012 asociácia uskutočňovať prieskum úrovne zverejňovania Vyhlásení vo výročných správach. Na základe neuspokojivých výsledkov prieskumu sa asociácia rozhodla vyhodnotiť výsledky prieskumu a pozitívnym spôsobom motivovať spoločnosti k zvýšeniu kvality Vyhlásení udeľovaním „Ocenenia CECGA“ najúspešnejším spoločnostiam. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa stretlo so záujmom médií a pozitívnym ohlasom monitorovaných spoločností, čo motivovalo asociáciu v tejto aktivite pokračovať. Výsledky prieskumov poukázali na potrebu vrátiť sa k organizovaniu diskusných fór a seminárov Corporate Governance. Asociácia preto v roku 2013 zorganizovala Corporate Governance Forum, na ktorom členovia CECGA odprezentovali široké spektrum tém počnúc legislatívnym rámcom Corporate Governance, pôsobnosťou členov orgánov spoločností, popisom rizík spojených s ich činnosťou, prístupom k výberu členov orgánov a zabezpečenia nástupníctva až po rozhodovanie správnych orgánov, ich kontrolné nástroje, základné princípy IT Governance, problematiku insolvencie, zásady ochrany hospodárskej súťaže a to všetko doplnené praktickými skúsenosťami z výkonu funkcie člena predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti. Začiatkom roka 2014 asociácia obnovila aj organizáciu Semináru Corporate Governance pre spoločnosti, ktoré zverejňujú Vyhlásenie. Členovia CECGA poskytli účastníkom výklad zákonov a predpisov, ktoré upravujú povinnosť zverejňovať Vyhlásenie a výklad interpretácie jednotlivých princípov Kódexu pre účely reportingu vo výročnej správe. Interaktívny priebeh a podnetná diskusia účastníkov oboch podujatí sú dôkazom potreby ich organizácie aj v budúcnosti s obmenou tém a zamerania na rôzne cieľové skupiny.
V najbližšom období bude v aktivitách asociácie rezonovať najmä téma aktualizácie Princípov OECD. Po vyhodnotení vývoja na finančných trhoch OECD pristupuje po 10 rokoch k aktualizácii Princípov Corporate Governance s cieľom pomôcť vládam v snahe zlepšiť legislatívny, regulačný a inštitucionálny rámec správy a riadenia spoločností a tým prispieť k ich ekonomickej efektívnosti, dlhodobo udržateľnému rastu a finančnej stabilite. Verejnú diskusiu OECD otvorila v marci 2014.

Výsledky desaťročného pôsobenia asociácie ukazujú, že napriek limitovaným personálnym a finančným kapacitám sa vďaka entuziazmu členov asociácie podarilo urobiť kus práce a dosiahuť evidentný posun vo vnímaní témy Corporate Governance na Slovensku. Rovnako je zrejmé, že pôsobenie asociácie je „behom na dlhé trate“ a aj do budúcnosti bude ťažiskom jej aktivít participácia na aktivitách OECD a Európskej komisii, otváranie odborných diskusií, šírenie informácií, organizovanie vzdelávacích programov, pokračovanie v prieskumoch a hodnotení úrovne dodržiavania princípov správy a riadenia s cieľom zvyšovať otvorenosť, poctivosť a zodpovednosť manažérov spoločností v prospech transparentného a dôveryhodného podnikateľského prostredia na Slovensku.

autor: Barbora Lazárová, Finančný manažér, Jar 2014

png stiahnuť