Aktuálni členovia asociácie

Pán Martin Barto vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu STÚ v Bratislave, ale už viac ako 25 rokov pôsobí na finančnom trhu Slovenskej republiky. Od roku 1995 pracoval ako makroekonomický analytik a neskôr ako vedúci ekonomického výskumu v ING Barings Bratislava. V rokoch 1999 až 2004 pôsobil v Slovenskej sporiteľni, a.s., najprv ako generálny riaditeľ  Divízie stratégie a neskôr na pozícii riaditeľa Úseku analýzy trhov a ombudsman, člen senior manažmentu SLSP, a.s. Od roku 2004 pôsobil v Národnej banke Slovenska, jeden rok ako externý člen Bankovej rady a v rokoch 2005 až 2010 ako viceguvernér NBS zodpovedný za oblasť dohľadu nad finančným trhom. Neskôr pôsobil dva roky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni ako člen predstavenstva a riaditeľ sekcie ekonomiky a v rokoch 2012 až 2015 bol poradcom predstavenstva a členom dozornej rady Sberbank Slovensko, a.s. Ďalších päť rokov pôsobil ako konzultant pre rôzne projekty v oblasti finančného trhu a zdravotníctva. Od roku 2020 je predsedom dozornej rady SPP–distribúcia, súčasne je aj lektorom na Semmelweissovej univerzite v Budapešti.

Od roku 2021 je predsedom predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ing. Tibor Bôrik

čestný člen SACG
Tibor Bôrik v roku 1974 ukončil vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej – Obchodná fakulta, Katedra zahraničného obchodu. Po ukončení štúdia nastúpil do Slovenskej štátnej poisťovne a neskôr pôsobil ako riaditeľ Slovenskej štátnej poisťovne pre zahraničné poistenie a riaditeľ tejto poisťovne pre Bratislavu. Postgraduálne štúdium absolvoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a vyššie manažérske štúdium na univerzite v Fontainebleau. V roku 1992 založil Union poisťovňu, v ktorej pôsobil do roku 2013 ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Bol tiež predsedom a členom správnych rád viacerých organizácií tretieho sektora. Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností (CECGA), založenej v roku 2004 – pod novým názvom SACG (od 9.4.2018). V súčasnosti je čestným členom Asociácie.

Katarína Goldbergerová

členka Správnej rady

Katarína Goldbergerová vyštudovala právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Od roku 2011 pôsobila na viacerých pozíciách v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala najmä poradenstvu pre renomované spoločnosti pôsobiace v oblasti elektroenergetiky a pre priemyselné podniky. Taktiež sa podieľala na vyjednaní a realizácii významných transakcií v energetickom sektore v regióne strednej a východnej Európy. Po zložení advokátskych skúšok v roku 2019 pôsobila ako advokátka v jednej z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku, kde sa okrem komplexného poradenstva klientom v oblasti regulácie energetiky venovala aj fúziám a akvizíciám v bankovom sektore, vypracovaniu právnych analýz a právu obchodných spoločností .

V roku 2021 prerušila výkon advokácie a stala sa riaditeľkou odboru akcionárskych práv na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Od roku 2022 je členkou predstavenstva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. a členkou dozornej rady spoločnosti eustream, a.s.

Ing. Elena Kohútiková, PhD.

členka SACG a predsedníčka Výboru pre nominácie členstvo a etiku
– podpredsedníčka Dozornej rady vo VÚB, a.s.

Elena Kohútiková v súčasnosti vykonáva funkciu popredsedníčky Dozornej rady vo VÚB banke, kde predtým pôsobila ako členka predstavenstva a zástupkyňa generálneho riaditeľa. Patrí k najväčším odborníkom na problematiku Eura na Slovensku. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990, kedy prišla pracovať do Štátnej banky československej v Bratislave a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku banky. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS. Od marca 2000 zastávala post viceguvernérky NBS. Je nositeľkou mnohých ocenení – získala ocenenia Top žena v slovenskom biznise za roky 2012 a 2013. V roku 2012 získala Zlatý biatec za prínos k bankovej kultúre v SR a v roku 2014 jej prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky.

Od roku 2014 je predsedníčkou Správnej rady Slovenskej asociácie Corporate Governance SACG.

Radoslav Oliver Košík v roku 2009 absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a v roku 2017 absolvoval Fakultu práva na Warsaw Management University. V rokoch 2017 až 2020 bol členom predstavenstva a riaditeľom odboru marketingu v TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Od roku 2020 je členom dozornej rady Institut cirkulární ekonomiky, z.ú. Praha a od roku 2021 je generálnym tajomníkom v Slovenskej asociácii cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Mgr. Radomír Mako

podpredseda Správnej rady SACG
– Managing Partner, KINGFISHER Executive Search, s.r.o.

Radomír Mako začal svoju kariéru v oblasti Executive Search, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v roku 1995 ako konzultant v spoločnosti Managementberatung Dr. J. F. Jenewein. V roku 2001 sa stal partnerom Jenewein&Partners Search Consulting a v rámci medzinárodnej siete Amrop Hever Group sa aktívne podieľal na rozvoji spoločnosti a jej vplyvu na Slovensku a v strednej Európe. Od roku 2005 bol spolumajiteľom integrovanej spoločnosti Jenewein&Partners a následníckej firmy Amrop Hever a tiež Senior Partnerom a členom Správnej rady spoločnosti Amrop Jenewein Group. V roku 2009 založil a riadi spoločnosť KINGFISHER Executive Search, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie a výber kandidátov na úrovni vrcholového manažmentu a správnych orgánov spoločností a ich hodnotenie v súkromnom aj verejnom sektore, poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti, na identifikáciu a starostlivosť o talenty a ich migráciu, asistovanie pri konštituovaní a nastavovaní dlhodobého vodcovstva rodinných firiem a nástupníctva nových generácií. Od roku 2004 je členom SACG. Je zónovým predsedom distriktu Českej republiky a Slovenska medzinárodnej charitatívnej organizácie Lions Club International.

Ing. Igor Palkovič

člen Správnej rady

– Rödl & Partner Audit, s.r.o. – konateľ, partner

Igor Palkovič vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval v spoločnosti KPMG na Slovensku, kde pôsobil od roku 1993 až do roku 2016 na viacerých pozíciách. V rokoch 2016 – 2020 bol členom predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa v spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., zodpovedal za rezort financií. V súčasnosti je partnerom v Rödl & Partner Audit, s.r.o. Je slovenský certifikovaný audítor, člen Slovenskej komory audítorov. V minulosti bol aj členom Komisie pre Medzinárodne audítorské štandardy (ISA) pri Slovenskej komore audítorov a taktiež členom Kontrolnej komisie pri Slovenskej asociácii poisťovní. Okrem overovania účtovných závierok podľa slovenských predpisov ako aj podľa IFRS, má skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb – predovšetkým v oblastí účtovníctva a výkazníctva, ale aj pri rôznych akvizíciách a podnikových kombináciách. Prednášal na viacerých interných školeniach (na Slovensku, ale aj pre región Strednej a Východnej Európy a na Strednom Východe), na seminároch určených pre klientov a taktiež pre študentov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, napr. na témy IFRS, audit, poisťovníctvo, podvody. V rokoch 2011 až 2015 pôsobil v porote vyhodnocujúcej riešenia prípadových štúdií v rámci súťaží „Ace the Case“ a „KPMG International Case Competition“.

riaditeľka úseku Compiance, AML a informačnej bezpečnosti v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.

Pani Katarína Sýkorová Chmelárová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala tri roky ako koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Karola Kučeru a jeden rok ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Bratislava I. V roku 2005 začala pôsobiť na finančnom trhu Slovenskej republiky, najprv vo finančnej skupine AXA ako manažérka úseku práva, resp. Legal & Compliance Officer kde pôsobila jedenásť rokov, a neskôr v pobočke zahraničnej banky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ako riaditeľka právneho odboru.

Od júla 2020 je riaditeľkou úseku Compliance, AML a informačnej bezpečnosti v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského  v  študijnom odbore – právo.  Rigorózna skúška s obhájením a priznaním titulu „JUDr.“ absolvovala v roku 1999.

Prax začínala v Advokátskej kancelárii Blaha, Erben, Novák a Partneri, kde prešla pozíciami asistentky a koncipientky. Od roku 2004 pôsobila vo  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ako bankový expert, vedúca odboru práva a neskôr po fúzii stavebnej sporiteľne s poisťovňou Wüstenrot ako riaditeľka úseku práva a sekretariátu predstavenstva.   Od roku 2013 v pozícií riaditeľky úseku práva a vonkajších vzťahov/ neskôr právo a compliance/ pôsobí v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

 

  • tajomník Dozornej rady, VšZP, a.s.

Pán Róbert Bátovský po skončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1998 pracoval dva roky na Exekútorskom úrade Mgr. Noskoviča v Pezinku, a nasledovné štyri roky pôsobil v Istrobanke, a.s. ako právnik úverového odboru a vedúci referátu správy dokumentácie. V roku 2006 vstúpil do advokácie, najprv ako advokátsky koncipient u JUDr. Imricha Vasiľa, LL.M. a od roku 2008 si zriadil vlastnú advokátsku kanceláriu. Pôsobil aj ako právnik v inštitúciách ProFiCon, s.r.o., HORNEX, a.s., BAMBIMED, s.r.o. a ako člen predstavenstva v národnej lotériovej spoločnosti TIPOS, a.s. Od roku 2021 je tajomníkom spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

– partner/advokát, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Peter Čavojský absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v roku 2010 mu bola udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. Pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky ako právnik a po absolvovaní povinnej koncipientskej praxe je od roku 2007 managing partnerom advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Je spoluautorom publikácií Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie a Podnikanie v Európskej únii, spoluautorom Komentára k Obchodnému zákonníku vydanom v roku 2012, členom Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a do roku 2014 bol členom Správnej rady SACG. Taktiež je zapísaný v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu Komory arbitrov a v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Od roku 2007 je členom SACG.

Ing. Ivan Gránsky

člen SACG a člen Výboru pre nominácie členstvo a etiku
– člen dozornej rady Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) a člen predstavenstva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP).

Ivan Gránsky absolvoval odbor Technická kybernetika Slovenskej technickej univerzity. Od roku 1992 pracoval 20 rokov v rôznych oblastiach investičného bankovníctva od správy aktív, cez obchodovanie s cennými papiermi až po poradenstvo pri fúziách, akvizíciách a privatizáciách na Slovensku
a v Českej republike. V súčasnosti sa venuje mobilným platbám v spoločnosti Viamo. Od roku 1994 pracoval na Burze cenných papierov v Bratislave vo výbore pre kótovanie cenných papierov, od roku 1999 ako člen predstavenstva a medzi rokmi 2010 a 2020 ako predseda predstavenstva. Ivan je členom dozornej rady CDCP, členom predstavenstva SPP, členom dozornej rady SZRF (program Jeremie) a členom the Council of Experts HRADF. Je zakladajúcim členom SACG.

  • riaditeľka Odboru právneho, VšZP, a.s.

Pani Ingrid Kolaříková počas štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pracovala na právnom oddelení ING Životná poisťovňa, a.s. Po skončení štúdia v roku 2009 pracovala v advokátskej kancelárii JUDr. Attila Nagy v Bratislave. Od roku 2010 pôsobí na generálnom riaditeľstve Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. v Bratislave, spočiatku v Projektovej kancelárii, neskôr ako riaditeľka Kancelárie generálneho riaditeľa. V súčasnosti je riaditeľkou Odboru právneho Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Mgr. Ján Kováč

člen SACG
– vedúci oddelenia Corporate Governance a majetkové účasti, Slovenská sporiteľňa, a.s.

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

akademický člen SACG
– vysokoškolský učiteľ a vedúci katedry; Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Musa Hussam vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1988-1993), kde na Fakulte podnikového manažmentu neskôr získal tiul PhD. (1998). V štúdiách pokračoval na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v odbore Ekonomika a manažment podniku získal titul Docent (2011). V rokoch 1993-1994 pôsobil v Jordánsku, na pozícii manažéra spoločnosti Rum rent a car, a.s. Neskôr pracoval ako obchodný manažér a zahraničný delegát pre spoločnosti Alta – Belaz, a.s. (1999-2000) a Apis, a.s. (2000-2002). V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2002-trvá).

Mgr. Martin Peter

člen Správnej rady
– riaditeľ odboru bankovníctva, sekcia finančného trhu, Ministerstvo financií SR

Martin Peter absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval certifikačný program Certificate in European Law and Economics pod záštitou Erazmovej Univerzity v Rotterdame a právnickej fakulte tejto univerzity absolvoval študijný pobyt. Od roku 2004 pôsobil v oblasti compliance a na viacerých pozíciách a ako Compliance officer v Ľudovej banke, a.s., Volksbank Slovensko, a.s. a Sberbank Slovensko, a.s. a neskôr v Slovenskej sporiteľni, a.s. Od roku 2014 zastáva pozíciu riaditeľa odboru bankovníctva na Ministerstve financií SR, pričom hlavnými oblasťami činnosti sú úpravy zákonných požiadaviek na podnikanie finančných inštitúcií a najmä bánk a s tým súvisiace otázky Corporate governance, oblasť platobných služieb, ochrana vkladov, riešenie krízových situácií na finančnom trhu a prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu. Je zástupcom Ministerstva financií SR v komisiách OECD pre Corporate Governance a pre finančné trhy a rovnako zastupuje ministerstvo vo výbore Rady Európy Moneyval pre otázky prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu. Na Slovensku pôsobí ako člen slovenskej Rady pre riešenie krízových situácií, člen Dozornej rady Slovenskej reštrukturalizačnej, s.r.o. a člen správnej rady Fondu ochrany vkladov.

Mgr. Vladimíra Roštárová

akademický člen SACG
– advokátka, CMS, advokátska kancelária

Vladimíra Roštárová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia absolvovala niekoľko stáží v medzinárodnej advokátskej kancelárii DLA Piper Pague, LLP; na Najvyššom súde SR (Obchodnoprávne kolégium); a v Nadácii Pontis – Program Advokáti Pro Bono. V rokoch 2012 až 2017 pôsobila ako právny asistent v spoločnosti DLA Piper Weiss – Tessbach Rechtsanwälte GmbH, v Bratislave. Pôsobila ako advokátsky koncipient v spoločnosti WOLF THEIS Rechtsanwälte GmbH, v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokátka v spoločnosti CMS, advokátska kancelária.

PhDr. Ľuboslava Veresová

členka Správnej rady

  • riaditeľka Kancelárie generálneho riaditeľa, VšZP, a.s.

Pani Ľuboslava Veresová po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1988 pôsobila dva roky vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva, tri roky v m&a Bratislava, s.r.o. a dva roky v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 1996 pôsobila v bankovom sektore v kancelárii predstavenstva v Bank Austria, a.s. Slovakia, v Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a.s., v Slovenskej sporiteľni, a.s., v Erste Group Bank AG. V súčasnosti je riaditeľkou Kancelárie generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

– výkonný riaditeľ a konateľ, BS ZONE, s.r.o.

Radoslav Bielka je zakladajúcim partnerom full-servisovej reklamnej agentúry BS ZONE, s.r.o. (predtým RADDA, s.r.o.) s pôsobením v krajinách strednej Európy s celkovou zodpovednosťou za jej strategické smerovanie a finančné riadenie. Od roku 1999 pracoval v rôznych pozíciách v oblasti marketingovej a korporátnej komunikácie v nadnárodných spoločnostiach Unilever a Philip Morris, neskôr v skupine spoločností Slovak Telekom a v Zdravotných poisťovniach Dôvera a Sidéria. Od roku 2007 pôsobí ako managing partner agentúry RADDA. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti marketingovej, korporátnej, produktovej a krízovej komunikácie. Po založení agentúry RADDA pôsobil u viacerých klientov ako outsourcovaný člen výkonného vedenia, pričom zodpovedal za marketingovú a korporátnu komunikáciu u predmetných klientov. Je členom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Vyštudoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2014 je členom SACG.

Ing. Dalimil Draganovský

predseda Správnej rady

– vedúci partner oddelenia auditu, Ernst & Young Slovakia, s.r.o.

Dalimil Draganovský je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audit. Od roku 1998 začal pracovať v bratislavskej kancelárii spoločnosti Andersen, ktorá sa v roku 2002 spojila so spoločnosťou EY. Je dlhoročný člen Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (ACCA) v Anglicku a slovenský certifikovaný audítor, člen Slovenskej komory audítorov. Má viac ako 16-ročnú prax v poskytovaní audítorských  a poradenských služieb spoločnostiam pôsobiacim najmä v sektore bankovníctva, poisťovníctva a iných finančných služieb a tiež bohaté skúsenosti s požiadavkami lokálnych účtovných aj medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Od roku 2014 je členom SACG.

– riaditeľ odboru akcionárskych práv, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Peter Hajduček absolvoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, získanie titulu JUDr. a zloženie advokátskych skúšok.
Do roku 1999 pôsobil ako riaditeľ kancelárie viceprezidenta pre stratégiu a podnika teľské aktivity VSŽ Holding, a.s., v roku 2004 otvoril advokátsku kanceláriu v Košiciach so špecializáciou na Obchodné právo. Od 2006 riaditeľ pre riadenie, manažovanie ľudských zdrojov, manažment kvality v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. a následne podpredseda DR (2007 – 2010) spoločnosti. Od 2011 zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice a vedúci právneho a majetkového oddelenia. Od 2012 do 2016 riaditeľ úseku riadenia a 1. zástupca generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik. V súčasnosti je riaditeľom odboru akcionárskych práv MH SR.

Ing. Jaroslav Košťálik

čestný člen SACG
– riaditeľ útvaru Vzťahy k regulačnému prostrediu, Slovnaft, a.s.

Jaroslav Košťálik absolvoval vysokoškolské štúdium na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, (predtým VŠP), ktoré si v rokoch 1996-1997 doplnil o vzdelanie na Georgetown University vo Washingtone v odbore protimonopolná politika a regulácia prirodzených monopolov. Pôsobil 12 rokov na Protimonopolnom úrade SR, z toho posledných 6 rokov vo funkcii podpredsedu úradu. Od roku 2004 pracuje v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako riaditeľ útvaru zodpovedného za vzťahy s externým regulačným prostredím. Je viceprezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska, členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov, členom Správnej rady Recyklačného fondu a členom dozornej rady nadácie Pontis. V rokoch 2012 – 2014 bol členom Správnej rady SACG. Od roku 2012 je členom SACG.

Ing. Lenka Krnová

členka SACG

  • riaditeľka Odboru vnútornej kontroly, VšZP, a.s.

Pani Lenka Krnová začala svoju profesionálnu dráhu v roku 1995 ako kontrolórka v spoločnosti Juhocukor, a.s. (Eastern Sugar) kde pôsobila 5 rokov. Neskôr pôsobila vo vedúcich finančných pozíciách v spoločnostiach Raiffeisenbank, a.s., Praha, Slovak Telekom, a.s., e-commerce start-up – creovia spol. s.r.o., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., eD system Slovakia, s.r.o., INDEX NOSLUŠ, s.r.o. a Swiss Re Management, Slovakia. Od roku 2021 je riaditeľkou Odboru vnútornej kontroly Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

akademický člen SACG
– vysokoškolský učiteľ; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zdenka Musová vyštudovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave (1989-1993). V roku 2002 získala v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky titul PhD. V štúdiách pokračovala na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v odbore Ekonomika a manažment podniku získala titul Docent (2013). Svoju pracovnú kariéru začala ako vysokoškolský učiteľ na Katedre marketingu, Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (1996-2003). V rokoch 2003-2005 pôsobila ako vysokoškolský učiteľ na Katedre bankovníctva a poisťovníctva, Fakulta financií Univerzity Mateja Bela. V súčasnosti pôsobí na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (2005-trvá).

Ing. Jozef Plško

člen SACG
vedúci samostatného odboru Komunikácia v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.

Pán Jozef Plško vyštudoval strategický a finančný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale už viac ako 20 rokov sa profesionálne venuje marketingu, komunikácii a budovaniu vzťahov s verejnosťou.

Má rozsiahle skúsenosti nielen v produktovej, korporátnej a krízovej komunikácii, ale aj z oblastí public affairs a spoločenskej zodpovednosti. Začínal ešte počas štúdia ako analytický novinár špecializujúci sa na oblasť IT a telekomunikácií. Pracovné skúsenosti  postupne získaval na rôznych pozíciách v PR a reklamných agentúrach, ale aj vo viacerých komerčných spoločnostiach a verejnom sektore. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti IT a telekomunikácií, automobilovej a elektrotechnickej výroby, FMCG, či zdravotníckeho sektora. Pôsobil aj vo verejnej správe. Dlhodobo pracoval pre značky ako EuroTel, neskôr aj Slovak Telekom či OMV. Pôsobil aj ako manažér oddelenia všeobecných záležitostí vo výrobnom závode Foxconn, ale aj ako manažér komunikácie počas výstavby a prípravy výroby závodu Jaguar Land Rover v Nitre.

Od mája 2020 pôsobí v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., kde ako vedúci samostatného odboru Komunikácia zodpovedá so svojím tímom za oblasti externej a internej komunikácie, public afairs a projekty spoločenskej zodpovednosti.

Ing. Dušan Steinhauser, PhD.

akademický člen SACG
– odborný asistent na Katedre medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Dušan Steinhauser vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave program Manažment medzinárodného podnikania. V súčasnosti pôsobí na Katedre medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vedecky a publikačne sa venuje predovšetkým problematike Corporate Governance, riadeniu rizík v zahraničnoobchodných spoločnostiach a analýze stavu konkurencieschopnosti národného hospodárstva. Je autorom viacerých domácich a zahraničných štúdií, z ktorých boli niektoré publikované v databáze Web of Science, alebo Scopus. Je ženatý a má jedného syna, Dávida.

Ing. Zita Zemková

čestná členka SACG
– predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka, OTP Banka Slovensko, a.s.

Zita Zemková absolvovala vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej. Pracovala v Štátnej banke Československej na pobočke v Rimavskej Sobote a na Hlavnom ústave ŠBČS. Po transformácii banky pracovala v riadiacich funkciách vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Od roku 2001 pôsobila v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. ako členka predstavenstva zodpovedná za úsek finančného riadenia. Vstupom majoritného vlastníka OTP Bank, Nyrt. v roku 2002, zastávala pozíciu členky predstavenstva a viceprezidentky zodpovednej za Finance and Treasury v OTP Banka Slovensko, a.s. Od roku 2010 je predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou OTP Banka Slovensko, a.s. Pracuje ako predsedníčka Bankovo – finančnej sekcie pôsobiacej v rámci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory od roku 2011. Je členkou predsedníctva Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a členkou Správnej rady SACG od roku 2014.

Mgr. Martin Bohoš

člen SACG
riaditeľ odboru licencií a správy odvodov a príspevkov, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Martin Bohoš absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2001 pracoval v Sociálnej poisťovni, ústredie, ako vedúci oddelenia vymáhania poistného. Od roku 2002 do roku 2011 pôsobil vo vrcholovom manažmente finančných spoločností CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS, WINTERTHUR a AXA v pozícii Legal & Compliance Director. V rokoch 2004 až 2011 pôsobil aj ako tajomník Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní a člen Prezídia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností. Nadobudnuté skúsenosti z korporátnej sféry následne zúročil ako konateľ pri riadení konzultačnej spoločnosti LEGIS Group, s.r.o. zameranej na podnikateľské poradenstvo a konzultačné služby najmä v oblasti compliance, riadenia rizík, ochrany osobných údajov a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V roku 2014 bol zakladajúcim členom občianskeho zduženia SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM, kde do roku 2017 vykonával aj funkciu predsedu združenia. V súčasnosti pôsobí ako predseda Správnej rady Slovak Compliance Proffessionals Network. Od februára 2022 je riaditeľom odboru licencií a správy odvodov a príspevkov na Úrade pre reguláciu hazardných hier. Členom SACG je od roku 2019.

Ing. Lenka Debnárová

akademická členka SACG
– doktorandka, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Lenka Debnárová vyštudovala Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2007-2012). Počas vysokoškolského štúdia sa venovala rôznym projektom v treťom sektore a bola jednou z hlavných organizátorov Národných Dní Kariéry 2011 s priamou zodpovednosťou za predaj a manažment lokálnych predajcov. V roku 2011 získala certifikáciu na projektové riadenie metodikou PRINCE2. Po skončení štúdia pokračuje na doktorandskom štúdiu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje problematike Corporate Governance a informačnej asymetrii. Publikuje články v oblasti Corporate Governance v domácich aj v zahraničných vedeckých časopisoch. Od roku 2012 je akademickou členkou SACG.

Ing. Mária Hurajová

čestný člen a člen Výboru pre nominácie, členstvo a etiku SACG
– podpredsedníčka predstavenstva, Slovak American Foundation

Mária Hurajová absolvovala vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (predtým VŠE Bratislava). Pôsobila 16 rokov v podniku zahraničného obchodu OMNIA. Od roku 1993 pracovala na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. v rokoch 2001 až 2014 zastávala funkciu generálnej riaditeľky spoločnosti. V rokoch 1998 až 2011 pôsobila ako členka Správnej rady fondu rizikového kapitálu Slovak American Enterprise Fund. Po jeho transformácii na nadáciu Slovak American Foundation v roku 2011 naďalej pôsobí ako členka správnej rady, od apríla 2014 pôsobí vo funkcii podpredsedníčky Správnej rady nadácie. Je zakladajúcou členkou asociácie SACG, od roku 2013 je členkou Výboru pre nominácie, členstvo a etiku.

Mgr. Michal Kotlárik, Phd.

člen Správnej rady
– generálny riaditeľ, sekcie medzinárodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

Michal Kotlárik absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997-2002), ktoré si doplnil štúdiom anglického a európskeho práva na Faculty of Law – Centre for European Legal Studies, University of Cambridge (2004-2006) a doktorandským štúdiom na Právnickej fakulte UK v odbore obchodné a finančné právo (2006-2014). Pôsobil 5 rokov na Ministerstve spravodlivosti SR, počas ktorých zastupoval SR napríklad v riadiacom výbore OECD pre corporate governance alebo v expertných skupinách EÚ v oblasti práva obchodných spoločností. V roku 2005 absolvoval pracovnú stáž na Europskej komisii (DG MARKT) na odbore práva obchodných spoločností. V rokoch 2008-2014 pracoval ako radca SVV a atašé pre právo obchodných spoločností na Stálom zastúpení SR pri EÚ, kde sa zaoberal najmä zastupovaním SR pri príprave európskych predpisov v oblasti občianskeho a obchodného práva. Od augusta 2014 pracuje znovu na Ministerstve spravodlivosti SR. V rokoch 2006-2008 bol členom Správnej rady SACG.

Ing. Barbora Lazárová

podpredsedníčka Správnej rady SACG
– výkonná riaditeľka SACG

Barbora Lazárová, rodená Alexy, vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, pracovala 10 rokov v podniku zahraničného obchodu OMNIA, a.s. a 18 rokov na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) ako riaditeľka divízie vonkajších vzťahov a zástupkyňa generálneho riaditeľa. Počas pôsobenia na BCPB si doplnila vzdelanie na Securities and Exchange Commission Washington, Bank of England, Royal Holloway University London a Tokyo Stock Exchange. Je zakladajúcou členkou Slovenskej asociácie Corporate Governance SACG založenej v roku 2004 a rozvíja jej činnosť v pozícii výkonnej riaditeľky a podpredsedníčky Správnej rady. Od roku 2010 je členkou European Corporate Governance Institute v Bruseli a neformálneho združenia European Corporate Governance Codes Network.

Ing. Andrej Naščák

akademický člen SACG

Andrej Naščák absolvoval Institut ekonomických studií Karlovej Univerzity v Prahe, počas štúdii pracoval na medzinárodných konferenciách. Ako liaison officer mal možnosť spoznať významne osobnosti EU a USA. Pôsobil ako štátny radca na odbore akcionárskych práv MH SR, delegát v pracovnej skupine WP SOPP (OECD) a člen Výboru pre audit spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Člen Riadiaceho výboru prípravy Kódexu správy spoločností na Slovensku 2016 a Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku 2018.

Ing. Andrej Révay

čestný člen SACG
– prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov.

Andrej Révay vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Ekonomicko-matematické metódy. Po absolvovaní vysokej školy v roku 1974 pracoval v podniku SLOVOSIVO, ako programátor analytik. V rokoch 1978 – 1990 pracoval v AGRIS–e ako vedúci výskumného programátorského tímu so zameraním na programovanie ekonomických analýz a výpočtov ekonomickej efektívnosti podnikov. Neskôr sa zameral na projektovanie informačných systémov a ich implementácie pre Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy. V roku 1991 pracoval ako vedúci odboru informačných systémov v Datacentre a v roku 1992 bol jeden zo zakladateľov súkromnej softvérovej akciovej spoločnosti AXA, a.s., v súčasnosti AXASOFT, a.s. kde pracuje až doteraz ako finančný riaditeľ. V roku 1996 sa zúčastnil procesu založenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF), v roku 1998 bol zvolený do Správnej rady a v roku 2004 sa stal prezidentom SAF. Je členom rady EACT (Európska asociácia podnikových finančníkov). Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – SACG založenej v roku 2004. Od roku 2011 je členom Vedeckej rady Fakulty podnikových financií na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

– poradca, NOVIS Poisťovňa, a.s.

Slavomír Šťastný absolvoval Fakultu jadrovú a fyzikálno-inžiniersku ČVUT, titul PhD. získal na Materiálovo-technickej fakulte Slovenskej technickej univerzity a titul MBA na Rochester Institute of Technology. V rokoch 1991 – 1995 pôsobil postupne vo viacerých investičných a poradenských spoločnostiach, v rokoch 1995 – 1999 bol spolumajiteľom a štatutárnym zástupcom v poradenskej spoločnosti Empiria, a. s., Bratislava. V rokoch 1993 -1998 bol členom predstavenstva Asociácie investičných spoločností a investičných fondov na Slovensku. V roku 1999 bol vymenovaný za riaditeľa Úradu štátneho dozoru nad kapitálovým trhom, po zrušení tejto inštitúcie pracoval ako riaditeľ odboru dozoru nad kapitálovým trhom na Ministerstve financií SR. Od 1. novembra 2000 bol vládou SR vymenovaný za člena Rady Úradu pre finančný trh, v apríli 2002 ho vláda SR vymenovala za podpredsedu Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad kapitálovým trhom, v rokoch 2006 až 2011 bol členom Bankovej rady NBS. Do roku 2017 pôsobil v NBS na útvare dohľadu nad finančným trhom, kde zodpovedal za dohľad nad poisťovníctvom. Je zakladajúcim členom Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – SACG založenej v roku 2004.

Doc. JuDr. Lucia Žitňanská, PhD

členka SACG a členka Správnej rady
– docentka obchodného práva na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, a vedúca pracovnej skupiny pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností pri Ministerstve spravodlivosti SR.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získala aj titul „docent“. Svoju profesionálnu kariéru začala ako právnička majetkoprávneho oddelenia podniku Vodohospodárska výstavba v Bratislave (1987-1989). Neskôr pôsobila ako podniková právnička vo Vydavateľstve Práca (1989-1991); odborná pracovníčka na Protimonopolnom úrade SR (1990-1992); odborná asistentka na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva na Právnickej fakulte UK (1992-2002); členka rozkladových komisií Protimonopolného úradu SR (1993-1999); národný poradca projektu PHARE Supervision and Legal Issues pre novelizáciu právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu (2000); členka skúšobnej komisie pre odborné skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania (2000-trvá); členka pracovnej skupiny pri Ministerstve spravodlivosti SR zriadenej pre aproximáciu právnej úpravy obchodných spoločností s právom EÚ (2000-2001); členka osobitnej komisie pre odvolania na Úrade pre finančný trh (2001-2002); docentka na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva, Právnická fakulta UK (2002-2006). Od roku 2002 je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a je členkou poradnej komisie Rady Úradu pre finančný trh. Od r.2006 pôsobila ako docentka na Ústave súkromného práva Paneurópskej vysokej školy.

Od roku 2018 je členkou asociácie SACG.