O asociácií

SACG je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje jednotlivých členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Združenie bolo založené v októbri 2004 s podporou dvadsiatich členov.

Naša činnosť

Pre zvýšenie úrovne vnímania a pochopenia úlohy členov predstavenstiev, a dozorných rád na Slovensku vykonávame nasledujúce činnosti.

Kódex správy spoločností

Spravujeme a aktualizujeme Kódex správy spoločností na základe vývoja OECD princípov Corporate Governance a odporúčaní Európskej komisie.

Seminár Corporate Governance

Organizujeme semináre k jednotlivým princípom Kódexu správy spoločností a k zmenám legislatívy súvisiacich s dobrou správou spoločností.

Monitoring

Monitorujeme úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance a spôsob zverejňovania informácií súvisiacich s dobrou správou spoločností na Slovensku.

Publikácie

Pravidelne publikujem príspevky členov SACG v periodiku Slovenskej asociácie finančníkov „Finančný manažér“ a v odbornej tlači.

Ocenenia

Od roku 2012 oceňujeme najlepšie spravované spoločnosti na Slovensku, od roku 2018 udeľujeme cenu „Dobre spravovaná firma“ v rámci súťaže Via Bona Slovakia.

Prednášky

Zabezpečujeme prednášky na tému Corporate Governance pre školy a partnerské inštitúcie.

Corporate Governance Forum

Organizujeme diskusné fóra pre našich členov a odbornú verejnosť k aktuálnym témam z oblasti Corporate Governance.

Podpora vzdelávania

Podporujeme spoluprácu s akademickými pracovníkmi a študentami z rôznych odborov a oceňujeme najlepšie diplomové práce na tému Corporate Governance.

Poslanie

Zvyšovať úroveň

Poslaním asociácie je zvýšiť úroveň vnímania a pochopenia úlohy členov predstavenstiev a dozorných rád na Slovensku, podporovať a rozširovať normy najvhodnejšej praxe v oblasti Corporate Governance.

Rozvíjať tému Corporate Governance

Prinášať a rozvíjať poznatky a informácie o Corporate Governance pre verejnú odbornú aj politickú diskusiu na tému dobrej správy spoločností a pripravovať spoločnosti na prichádzajúce zmeny legislatívy.

Monitorovať aktuálne dianie

Monitorovať aktuálne dianie a celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance a v Európe v rámci pôsobenia SACG v European Corporate Governance Codes Network.

Vzdelávanie svojich členov

Zabezpečovať vzdelávanie svojich členov a pracovníkov, ktorí sú v spoločnostiach zodpovední za reportovanie dodržiavania princípov pri správe a riadení vo výročných správach.

Náš cieľ

Cieľom asociácie je zabezpečiť odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti Corporate Governance.

Zabezpečiť, aby informácie z Corporate Governance boli vnímané v širšom kontexte legislatívy EÚ.

Snahou asociácie je tiež zoskupiť akademických pracovníkov pracujúcich v oblasti Corporate Governance, podporovať interakciu medzi akademickými pracovníkmi a študentmi z rôznych odborov ako napr. ekonómia, právo, financie a manažment, ako aj venovať sa výskumu a šíreniu jeho výsledkov prostredníctvom asociácie.

Prečo vznikla potreba dobrého spravovania spoločností?

Zmena hospodárstva a formovanie súkromného vlastníctva na Slovensku poznačili mnohé negatívne javy, ako napríklad netransparentná privatizácia štátnych spoločností či nedostatočná tvorba právneho a inštitucionálneho rámca. Negatívne skúsenosti viedli k formulovaniu určitých zásad, ktorými by sa mali riadiť vzťahy medzi majiteľmi spoločnosti, výkonným manažmentom a ostatnými zainteresovanými skupinami.

Preto boli v roku 1999 boli vydané princípy správy a riadenia spoločností, tzv. Corporate Governance, ktoré sa následne stali predlohou pre tvorbu národných kódexov dobrej správy a riadenia spoločností vo väčšine vyspelých krajín sveta.

Prečo vznikla SACG na Slovensku?

So vznikom akciových spoločností Slovensko potrebovalo inštitúciu, ktorá poskytuje podporu v otázkach tzv. dobrej správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) členom predstavenstiev, dozorných rád a to nielen existujúcim, ale najmä tým potenciálnym.

Preto bola v roku 2004 aj vďaka podpore dvadsiatich zakladajúcich členov založená Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA) ako neziskové občianske združenie. Asociácia neskôr zmenila názov na: „Slovenská asociácia Corporate Governance (Slovak Association of Corporate Governance – SACG)“.

História SACG

Na Slovensku sa iniciatívy vytvorenia národného kódexu správy a riadenia spoločností ujala Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

1999

OECD Corporate Governance.

Vydanie vôbec prvých OECD princípov Corporate Governance.

2002

Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) vydala prvý Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku 2002 na základe princípov OECD z roku 1999. Kódex sa stál súčasťou burzových pravidiel a bol záväzný pre spoločnosti kótované na BCPB, a.s.

27.10.2004

Vznik asociácie CECGA

Z iniciatívy BCPB, a.s. a s podporou 20 zakladajúcich členov bola založená Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – CECGA.

2004

Základný princíp

OECD vydala revidované princípy CG rozšírené o tzv. „Základný princíp“ určený národným vládam na vytvorenie efektívneho rámca správy spoločností.
Na základe týchto OECD princípov CECGA, spolu so zástupcami NBS, MFSR, MSSR, MHSR a SBA, pripravila novelu Kódexu.

2008

Vznik kódexu

po verejnom pripomienkovaní návrhu Kódexu, CECGA vydala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku 2008 a Vyhlásenie CG.

2008

Semináre pre emitentov

Po vydaní Kódexu CECGA organizovala tzv. „Semináre pre emitentov“ pre zástupcov  spoločností kótovaných na burze, na ktorých priblížila jednotlivé princípy Kódexu a Vyhlásenia CG.

2012

Monitoring úrovne dodržiavania princípov CG

CECGA zaviedla monitoring úrovne dodržiavania princípov CG kótovanými spoločnosťami, schválila kritériá hodnotenia a zaviedla odovzdávanie „Ocenení CECGA“ najlepšie spravovaným spoločnostiam, ktoré 6 rokov odovzdávala na výročnej konferencii SAF.

2013

Corporate Governance Forum

CECGA začala organizovať tzv. „Corporate Governance Forum“ pre odbornú verejnosť k aktuálnym legislatívnym zmenám v oblasti CG, resp. k zmenám Kódexu CG.

2014

Členstvo v ECGCN

CECGA sa stala členom European Corporate Governance Codes Network (ECGCN), ktorá združuje európske inštitúcie spravujúce národné kódexy CG.

2015

Schválenie princípov CG

OECD a krajiny G20 schválili princípy CG rozšírené o časť určenú pre inštitucionálnych investorov, kapitálové trhy a iných sprostredkovateľov.

2015

Riadiaci výbor

CECGA inovovala svoju web stránku a začala vydávať e-Newsletter.

CECGA zriadila Riadiaci výbor za účasti zástupcov MSSR, MFSR, MHSR, BCPB a EUBA pod vedením pána Michala Kotlárika, ktorý pripravil návrh rozšíreného Kódexu a po vrejnom pripomienkovaní v roku

2016

Rozšírený kódex správy

CECGA vydala rozšírený Kódex správy spoločností na Slovensku 2016, ktorý je už určený všetkým spoločnostiam, ktoré majú záujem zaviesť systém dobrej správy spoločnosti.

2016

19. Európsku konferenciu Corporate Governance

V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 CECGA za významnej pomoci  členov asociácie (EY, VÚB, Squire Patton Boggs, RADDA, OTP Banka Slovensko, BCPB, Kingfisher Executive Search) a MFSR zorganizovala pod záštitou prezidenta republiky pána Andreja Kisku, ministerky spravodlivosti pani Lucie Žitňanskej a ministra financií pána Petra Kažimíra 19. Európsku konferenciu Corporate Governance za účasti prestížnych speakrov z celého sveta a 250 účastníkov zo Slovenska a najmä zo zahraničia.

2017

Riadiaci výbor na prípravu kódexu

Vo februári 2017, po úspešnom zavŕšení prác súvisiacich s organizáciou medzinárodnej konferencie, CECGA založila Riadiaci výbor na prípravu Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku za účasti zástupcov MHSR, MSSR, MFSR, BCPB, EUBA a EXIMBANK-y pod vedením pána Petra Hajdučka, ktorý pripravil návrh Kódexu na základe Usmernení OECD pre správu a riadenie štátnych podnikov, vydaných v roku 2015.

2017

Člen Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD

CECGA sa stala členom Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD. Zástupcom asociácie v NKM je pán Andrej Naščák.

2018

SACG

Valné zhromaždenie CECGA schválilo zmenu názvu asociácie na Slovenská asociácia Corporate Governance.

2018

Zmena hodnotenia spoločností a cena Via Bona

SACG rozhodla aj o zmene spôsosbu hodnotenia a oceňovania najlepšie spravovaných spoločností, spojila sa s Nadáciou Pontis a pridala ocenenie SACG medzi kategórie súťaže Via Bona Slovakia. V apríli 2019 bola po prvý krát odovzdaná cena „Dobre spravovaná firma za rok 2018“ v rámci slávnostného večera Via Bona Slovakia v priamom prenose RTVS.

2019

Návrh nového kódexu

Návrh Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku prešiel pripomienkovým konaním na príslušných ministerstvách a s najväčšou pravdepodobnosťou bude predložený na rokovanie vlády ešte v tomto volebnom období.