Kódexy

Kódexy správy spoločností na Slovensku upravujú vzťahy vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti.

Princípy kódexu by mali viesť spoločnosti bez toho, aby boli príliš reštriktívne. Ich úlohou je zabezpečiť v spoločnosti vyváženosť medzi kontrolou a podnikateľskou slobodou, a povzbudzovať komunikáciu a transparentnosť pri správe a riadení spoločnosti.

O kódexoch

Princípy a odporúčania kódexu sú svojou povahou veľmi flexibilné, čo umožňuje ich implementáciu v každej spoločnosti bez ohľadu na jej veľkosť, zameranie alebo vnútornú kultúru. Systém „dodržuj alebo vysvetli“ umožňuje spoločnostiam určité odchýlky od princípov, pokiaľ sú opodstatnené špecifickými okolnosťami a je poskytnuté primerané vysvetlenie.

Prijatie určitých zásad, ktorými sa riadi vzťah medzi majiteľmi a manažmentom je však veľmi užitočné vo všetkých spoločnostiach, či už súkromných alebo štátnych. Kódex je určený pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem podnikať transparentne 
a dodržiavať princípy čestnosti, otvorenosti a zodpovednosti pri správe a riadení spoločnosti.

Spoločnosti, ktoré sa prihlásia ku Kódexu sú povinné každoročne zverejniť vo výročnej správe Vyhlásenie o správe a riadení, v ktorom uvedú na báze princípu „dodržuj alebo vysvetli“, do akej miery spoločnosť dodržiava jednotlivé princípy Kódexu pri správe a riadení spoločnosti.