Ocenenia SACG

Asociácia od roku 2012 monitorovala a oceňovala najlepšie spravované spoločnosti kótované na burze. Od roku 2018 sa spojila s Nadáciou Pontis a cena SACG „Dobre spravovaná firma“ je udeľovaná v rámci súťaže Via Bona Slovakia.

Dobre spravovaná firma za rok 2020

Aký je zámer ocenenia? Vyzdvihnúť a vyjadriť verejné uznanie spoločnostiam, ktoré vo svojich firemných hodnotách presadzujú princípy Corporate Governance.

Čo je cieľom hodnotenia? Vyhodnotiť úroveň dodržiavania základných princípov Corporate Governance, ktoré upravujú vzťahy vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti

Aké sú kritériá hodnotenia? Včasnosť zverejnenia, rozsah a dostupnosť nižšie uvedených informácií pre akcionárov, investorov a zainteresovanú verejnosť na oficiálnych internetových stránkach spoločností.

Aké sú kritériá hodnotenia? Odborná komisia SACG bude hodnotiť úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance.
Viac ku kritériám tu

Aký subjekt môže byť nominovaný? Do súťaže môžu byť nominované spoločnosti, ktoré sa prihlásili k dodržiavaniu princípov Kódexu správy spoločností na Slovensku 2016 (www.sacg.sk) alebo k inému kódexu Corporate Governance, ktorý vychádza z princípov správy spoločností vydaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Ako spoločnosť nominovať? Do súťaže o čestnú cenu „Dobre spravovaná firma za rok 2020“ sa môžu spoločnosti prihlásiť na stránke www.viabona.sk, kde si vyhľadajú dotazník k čestnej cene „Dobre spravovaná firma za rok 2020“. Po vyplnení a odoslaní dotazníka je spoločnosť do súťaže nominovaná.

Dokedy je potrebné poslať nominačný hárok? Oficiálne otvorenie súťaže spojené s možnosťou nominovať spoločnosť je 1. februára 2021. Nominácie budú prijímané do 15. marca 2021. Rozhodujúca je hodina prijatia nominácie na e-mailovú adresu viabona@nadaciapontis.sk. Potvrdenie o zaradení do nominácií na Via Bona Slovakia 2020 dostane nominovaný subjekt e-mailom, do týždňa od termínu uzávierky.

Harmonogram súťaže

Termín výberu finalistov, ich zverejnenie či termín prezentácie, uvádza nasledovný harmonogram súťaže:

1.2.201

Otvorenie nominácií

15. 3. 2021

Uzávierka prijímania nominácií

19.3. – 31.3.2021

Hodnotenie nominačných hárkov jednotlivými členmi komisie

13.- 14.4.2021

Prvé kolo hodnotenia

20.4.2021

Konzultácie s TedEx pre finalistov

20.4.2021

Zverejnenie finalistov

27.- 28.4.2021

Druhé kolo hodnotenia

máj – jún 2021

Hlasovanie o cene verejnosti.

17.6.2021

Galavečer VBS 2020

Minuloroční víťazi

Do užšieho výberu ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2019 posunula hodnotiaca komisia 23 nominácií v 8 kategóriách. O ocenenie Via Bona Slovakia sa uchádzalo celkovo 45 malých, stredných a veľkých firiem, ktoré pôsobia na Slovensku. V rámci kategórie „Zodpovedná veľká firma“ odovzdala asociácia SACG čestnú cenu „Dobre spravovaná firma za rok 2019“.

Priekopníkmi v súťaži o špeciálnu cenu „Dobre spravovaná firma za rok 2019“ boli tri spoločnosti  a víťazom sa stala spoločnosť ČSOB, a.s.