Spoločne rozvíjame
Corporate Governance

Pomáhame nájsť riešenia pre vyvážený vzťah medzi majiteľmi spoločnosti a manažmentom a ďaľšími zainteresovanými stranami.

KÓDEX SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU ŠTÁTU NA SLOVENSKU

SACG, v súlade s princípmi OECD, vydala Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku. Zavedenie vykazovania podľa Kódexu bude závisieť od rozhodnutia jednotlivých vlastníckych entít, štátnych spoločností, prípadne od zákonodarcu. Bude vítané, ak sa k vykazovaniu podľa Kódexu pridá čo najviac vlastníckych entít a štátnych spoločností. Ak sa spoločnosti s majetkovou účasťou štátu budú riadiť medzinárodne uznávanými princípmi, zvýši sa efektivita a transparentnosť ich riadenia, čím Slovenská republika urobí ďalší významný krok na ceste svojej transformácie smerom k vyspelým svetovým ekonomikám.

Čítať viac
KÓDEX SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU ŠTÁTU NA SLOVENSKU

O asociácií

Sme neziskové občianske združenie. Spájame majiteľov spoločností, členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze.

Slovenská asociácia Corporate Governance (Slovak Association of Corporate Governance – SACG) bola založená aj vďaka podpore dvadsiatich zakladajúcich členov v októbri 2004. SACG je neziskové občianske združenie, ktoré zoskupuje majiteľov spoločností, členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov spoločností a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance. Našim poslaním je monitorovať celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance, prinášať a rozvíjať poznatky a informácie pre verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti.

Naša činnosť

Pre zvýšenie úrovne vnímania a pochopenia úlohy členov predstavenstiev a dozorných rád na Slovensku vykonávame nasledujúce činnosti.

Kódex správy spoločností

Spravujeme a aktualizujeme Kódex správy spoločností na základe vývoja OECD princípov Corporate Governance a odporúčaní Európskej komisie.

Monitoring

Monitorujeme úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance a spôsob zverejňovania informácií súvisiacich s dobrou správou spoločností na Slovensku.

Ocenenia

Od roku 2012 oceňujeme najlepšie spravované spoločnosti na Slovensku, od roku 2018 udeľujeme cenu „Dobre spravovaná firma“ v rámci súťaže Via Bona Slovakia.

Corporate Governance Forum

Organizujeme diskusné fóra pre našich členov a odbornú verejnosť k aktuálnym témam z oblasti Corporate Governance.

Seminár Corporate Governance

Organizujeme semináre k jednotlivým princípom Kódexu správy spoločností a k zmenám legislatívy súvisiacich s dobrou správou spoločností.

Publikácie

Pravidelne publikujem príspevky členov SACG v periodiku Slovenskej asociácie finančníkov „Finančný manažér“ a v odbornej tlači.

Prednášky

Zabezpečujeme prednášky na tému Corporate Governance pre školy a partnerské inštitúcie.

Podpora vzdelávania

Podporujeme spoluprácu s akademickými pracovníkmi a študentami z rôznych odborov a oceňujeme najlepšie diplomové práce na tému Corporate Governance.

Aktuality, homepage

Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

Slovenská asociácia Corporate Governance (SACG) zverejnila tento rok po dlhých prípravách nový Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku (Kódex). Ten vychádza z princípov Corporate Governance pre štátom vlastnené podniky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijatých v roku 2016. Viac info v PDF Autor: Mgr. Martin […]

Víťaz za rok 2019

ČSOB, a.s.

Ocenenia SACG

V roku 2018 zaviedla asociácia SACG nový prístup k hodnoteniu a oceňovaniu dobre spravovaných spoločností.

Ocenením vyjadrujeme verejné uznanie spoločnostiam, ktoré vo svojich firemných hodnotách presadzujú princípy Corporate Governance. Cieľom je vyhodnotiť úroveň dodržiavania základných princípov Corporate Governance, ktoré upravujú vzťahy vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti.

Naši partneri