Stanovy

Slovenská asociácia Corporate Governance (Slovak Association of Corporate Governance – SACG), má právnu formu občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Asociácia je nepolitické, neziskové združenie, ktorého hlavným cieľom je profesionálny a osobnostný rozvoj jeho členov a kultivovanie problematiky správy a riadenia spoločností (Corporate Governance) v rámci Slovenskej republiky a tiež krajín Strednej Európy. Asociácia nadobúda a disponuje svojím majetkom, majetkovými právami a vstupuje do zmluvných vzťahov súvisiacich s jej poslaním a cieľmi.

Stanovy SACG