Orgány asociácie

Orgány asociácie SACG pozostávajú zo Správnej rady a Výboru pre nominácie, členstvo a etiku.

Správna rada

Ing. Barbora Lazárová

podpredsedníčka Správnej rady SACG
výkonná riaditeľka CECGA

Barbora Lazárová, rodená Alexy, vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, pracovala 10 rokov v podniku zahraničného obchodu OMNIA, a.s. a 18 rokov na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) ako riaditeľka divízie vonkajších vzťahov a zástupkyňa generálneho riaditeľa. Počas pôsobenia na BCPB si doplnila vzdelanie na Securities and Exchange Commission Washington, Bank of England, Royal Holloway University London a Tokyo Stock Exchange. Je zakladajúcou členkou Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA založenej v roku 2004 a rozvíja jej činnosť v pozícii výkonnej riaditeľky a podpredsedníčky Správnej rady. Od roku 2010 je členkou European Corporate Governance Institute v Bruseli a neformálneho združenia European Corporate Governance Codes Network.

Mgr. Martin Peter

člen Správnej rady SACG
– riaditeľ odboru bankovníctva, sekcia finančného trhu, Ministerstvo financií SR

Martin Peter absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval certifikačný program Certificate in European Law and Economics pod záštitou Erazmovej Univerzity v Rotterdame a právnickej fakulte tejto univerzity absolvoval študijný pobyt. Od roku 2004 pôsobil v oblasti compliance a na viacerých pozíciách a ako Compliance officer v Ľudovej banke, a.s., Volksbank Slovensko, a.s. a Sberbank Slovensko, a.s. a neskôr v Slovenskej sporiteľni, a.s. Od roku 2014 zastáva pozíciu riaditeľa odboru bankovníctva na Ministerstve financií SR, pričom hlavnými oblasťami činnosti sú úpravy zákonných požiadaviek na podnikanie finančných inštitúcií a najmä bánk a s tým súvisiace otázky Corporate governance, oblasť platobných služieb, ochrana vkladov, riešenie krízových situácií na finančnom trhu a prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu. Je zástupcom Ministerstva financií SR v komisiách OECD pre Corporate Governance a pre finančné trhy a rovnako zastupuje ministerstvo vo výbore Rady Európy Moneyval pre otázky prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu. Na Slovensku pôsobí ako člen slovenskej Rady pre riešenie krízových situácií, člen Dozornej rady Slovenskej reštrukturalizačnej, s.r.o. a člen správnej rady Fondu ochrany vkladov.

Ľuboslava Veresová

členka Správnej rady

  • riaditeľka Kancelárie generálneho riaditeľa, VšZP, a.s.

Pani Ľuboslava Veresová po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1988 pôsobila dva roky vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva, tri roky v m&a Bratislava, s.r.o. a dva roky v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 1996 pôsobila v bankovom sektore v kancelárii predstavenstva v Bank Austria, a.s. Slovakia, v Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a.s., v Slovenskej sporiteľni, a.s., v Erste Group Bank AG. V súčasnosti je riaditeľkou Kancelárie generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Mgr. Radomír Mako

podpredseda Správnej rady SACG
– Managing Partner, KINGFISHER Executive Search, s.r.o.

Radomír Mako začal svoju kariéru v oblasti Executive Search, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v roku 1995 ako konzultant v spoločnosti Managementberatung Dr. J. F. Jenewein. V roku 2001 sa stal partnerom Jenewein&Partners Search Consulting a v rámci medzinárodnej siete Amrop Hever Group sa aktívne podieľal na rozvoji spoločnosti a jej vplyvu na Slovensku a v strednej Európe. Od roku 2005 bol spolumajiteľom integrovanej spoločnosti Jenewein&Partners a následníckej firmy Amrop Hever a tiež Senior Partnerom a členom Správnej rady spoločnosti Amrop Jenewein Group. V roku 2009 založil a riadi spoločnosť KINGFISHER Executive Search, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie a výber kandidátov na úrovni vrcholového manažmentu a správnych orgánov spoločností a ich hodnotenie v súkromnom aj verejnom sektore, poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti, na identifikáciu a starostlivosť o talenty a ich migráciu, asistovanie pri konštituovaní a nastavovaní dlhodobého vodcovstva rodinných firiem a nástupníctva nových generácií. Od roku …je členom Správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností CECGA. Je zónovým predsedom distriktu Českej republiky a Slovenska medzinárodnej charitatívnej organizácie Lions Club International.

Doc. JuDr. Lucia Žitňanská, PhD

členka Správnej rady SACG
– docentka obchodného práva na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, a vedúca pracovnej skupiny pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností pri Ministerstve spravodlivosti SR.

 

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získala aj titul „docent“. Svoju profesionálnu kariéru začala ako právnička majetkoprávneho oddelenia podniku Vodohospodárska výstavba v Bratislave (1987-1989). Neskôr pôsobila ako podniková právnička vo Vydavateľstve Práca (1989-1991); odborná pracovníčka na Protimonopolnom úrade SR (1990-1992); odborná asistentka na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva na Právnickej fakulte UK (1992-2002); členka rozkladových komisií Protimonopolného úradu SR (1993-1999); národný poradca projektu PHARE Supervision and Legal Issues pre novelizáciu právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu (2000); členka skúšobnej komisie pre odborné skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania (2000-trvá); členka pracovnej skupiny pri Ministerstve spravodlivosti SR zriadenej pre aproximáciu právnej úpravy obchodných spoločností s právom EÚ (2000-2001); členka osobitnej komisie pre odvolania na Úrade pre finančný trh (2001-2002); docentka na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva, Právnická fakulta UK (2002-2006). Od roku 2002 je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a je členkou poradnej komisie Rady Úradu pre finančný trh. Od r.2006 pôsobila ako docentka na Ústave súkromného práva Paneurópskej vysokej školy.

Od roku 2018 je členkou asociácie SACG.

Ing. Dalimil Draganovský

predseda Správnej rady

– vedúci partner oddelenia auditu, Ernst & Young Slovakia, s.r.o.

Dalimil Draganovský je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audit. Od roku 1998 začal pracovať v bratislavskej kancelárii spoločnosti Andersen, ktorá sa v roku 2002 spojila so spoločnosťou EY. Je dlhoročný člen Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (ACCA) v Anglicku a slovenský certifikovaný audítor, člen Slovenskej komory audítorov. Má viac ako 16-ročnú prax v poskytovaní audítorských  a poradenských služieb spoločnostiam pôsobiacim najmä v sektore bankovníctva, poisťovníctva a iných finančných služieb a tiež bohaté skúsenosti s požiadavkami lokálnych účtovných aj medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Od roku 2014 je členom CECGA.

Katarína Goldbergerová

členka Správnej rady

Katarína Goldbergerová vyštudovala právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Od roku 2011 pôsobila na viacerých pozíciách v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala najmä poradenstvu pre renomované spoločnosti pôsobiace v oblasti elektroenergetiky a pre priemyselné podniky. Taktiež sa podieľala na vyjednaní a realizácii významných transakcií v energetickom sektore v regióne strednej a východnej Európy. Po zložení advokátskych skúšok v roku 2019 pôsobila ako advokátka v jednej z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku, kde sa okrem komplexného poradenstva klientom v oblasti regulácie energetiky venovala aj fúziám a akvizíciám v bankovom sektore, vypracovaniu právnych analýz a právu obchodných spoločností .

V roku 2021 prerušila výkon advokácie a stala sa riaditeľkou odboru akcionárskych práv na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Od roku 2022 je členkou predstavenstva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. a členkou dozornej rady spoločnosti eustream, a.s.

Mgr. Michal Kotlárik, Phd.

člen Správnej rady SACG
– generálny riaditeľ, sekcie medzinárodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

Michal Kotlárik absolvoval vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997-2002), ktoré si doplnil štúdiom anglického a európskeho práva na Faculty of Law – Centre for European Legal Studies, University of Cambridge (2004-2006) a doktorandským štúdiom na Právnickej fakulte UK v odbore obchodné a finančné právo (2006-2014). Pôsobil 5 rokov na Ministerstve spravodlivosti SR, počas ktorých zastupoval SR napríklad v riadiacom výbore OECD pre corporate governance alebo v expertných skupinách EÚ v oblasti práva obchodných spoločností. V roku 2005 absolvoval pracovnú stáž na Europskej komisii (DG MARKT) na odbore práva obchodných spoločností. V rokoch 2008-2014 pracoval ako radca SVV a atašé pre právo obchodných spoločností na Stálom zastúpení SR pri EÚ, kde sa zaoberal najmä zastupovaním SR pri príprave európskych predpisov v oblasti občianskeho a obchodného práva. Od augusta 2014 pracuje znovu na Ministerstve spravodlivosti SR. V rokoch 2006-2008 bol členom Správnej rady SACG.

Igor Palkovič

člen Správnej rady

– Rödl & Partner Audit, s.r.o. – konateľ, partner

Igor Palkovič vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval v spoločnosti KPMG na Slovensku, kde pôsobil od roku 1993 až do roku 2016 na viacerých pozíciách. V rokoch 2016 – 2020 bol členom predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa v spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., zodpovedal za rezort financií. V súčasnosti je partnerom v Rödl & Partner Audit, s.r.o. Je slovenský certifikovaný audítor, člen Slovenskej komory audítorov. V minulosti bol aj členom Komisie pre Medzinárodne audítorské štandardy (ISA) pri Slovenskej komore audítorov a taktiež členom Kontrolnej komisie pri Slovenskej asociácii poisťovní. Okrem overovania účtovných závierok podľa slovenských predpisov ako aj podľa IFRS, má skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb – predovšetkým v oblastí účtovníctva a výkazníctva, ale aj pri rôznych akvizíciách a podnikových kombináciách. Prednášal na viacerých interných školeniach (na Slovensku, ale aj pre región Strednej a Východnej Európy a na Strednom Východe), na seminároch určených pre klientov a taktiež pre študentov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, napr. na témy IFRS, audit, poisťovníctvo, podvody. V rokoch 2011 až 2015 pôsobil v porote vyhodnocujúcej riešenia prípadových štúdií v rámci súťaží „Ace the Case“ a „KPMG International Case Competition“.

Výbor pre nominácie, členstvo a etiku

Ing. Elena Kohútiková, PhD.

členka SACG a predsedníčka Výboru pre nominácie členstvo a etiku
– členka predstavenstva a zástupkyňa generálneho riaditeľa, Všeobecná úverová banka, a.s.

Elena Kohútiková pôsobí v súčasnosti vo VÚB banke vo funkcii zástupkyňa generálneho riaditeľa. Patrí k najväčším odborníkom na problematiku Eura na Slovensku. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990, kedy prišla pracovať do Štátnej banky československej v Bratislave a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku banky. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS. Od marca 2000 zastávala post viceguvernérky NBS. Je nositeľkou mnohých ocenení – získala ocenenia Top žena v slovenskom biznise za roky 2012 a 2013. V roku 2012 získala Zlatý biatec za prínos k bankovej kultúre v SR a v roku 2014 jej prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky. Od mája 2014 je predsedníčkou Správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností CECGA.

Ing. Ivan Gránsky

člen SACG a člen Výboru pre nominácie členstvo a etiku
– predseda predstavenstva, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ivan Gránsky absolvoval odbor Technická kybernetika Slovenskej technickej univerzity. Od roku 1992 pracoval 20 rokov v rôznych oblastiach investičného bankovníctva od správy aktív, cez obchodovanie s cennými papiermi až po poradenstvo pri fúziách, akvizíciách a privatizáciách na Slovensku a v Českej republike. V súčasnosti sa venuje mobilným platbám v spoločnosti Viamo. Od roku 1994 pracuje na Burze cenných papierov v Bratislave vo výbore pre kótovanie cenných papierov, od roku 1999 ako člen predstavenstva a medzi rokmi 2010 a 2012 ako predseda predstavenstva. Je členom dozornej rady CDCP, členom dozornej rady SZRF (program Jeremie) a členom the Council of Experts HRADF. Je zakladajúcim členom CECGA.

Ing. Mária Hurajová

čestná členka a členka Výboru pre nominácie, členstvo a etiku SACG
– podpredsedníčka predstavenstva, Slovak American Foundation

Mária Hurajová absolvovala vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (predtým VŠE Bratislava). Pôsobila 16 rokov v podniku zahraničného obchodu OMNIA. Od roku 1993 pracovala na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. v rokoch 2001 až 2014 zastávala funkciu generálnej riaditeľky spoločnosti. V rokoch 1998 až 2011 pôsobila ako členka Správnej rady fondu rizikového kapitálu Slovak American Enterprise Fund. Po jeho transformácii na nadáciu Slovak American Foundation v roku 2011 naďalej pôsobí ako členka správnej rady, od apríla 2014 pôsobí vo funkcii podpredsedníčky Správnej rady nadácie. Je zakladajúcou členkou asociácie CECGA, od roku 2013 je členkou Výboru pre nominácie, členstvo a etiku.