19. Európska konferencia Corporate Governance v Bratislave a nový Kódex správy spoločností na Slovensku

Dovoľte mi, v mene členov Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA, v prvom rade zablahoželať bývalému aj súčasnému prezidentovi Slovenskej asociácie podnikových finančníkov – SAF, pánovi Františkovi Chvostaľovi a pánovi Andrejovi Révayovi ku krásnemu 20. výročiu založenia SAF a jej skvelým výsledkom činnosti. Od založenia CECGA v roku 2004 obe asociácie úzko spolupracujú čo nám umožnilo inšpirovať sa ambicióznymi plánmi a aktivitami SAF a sledovať ich hmatateľné výsledky v podobe formovania legislatívneho a regulačného rámca na Slovensku, prinášania podnetov zo zahraničia, organizovania vzdelávacích programov pre podnikových finančníkov, ako aj organizovania každoročnej renomovanej konferencie Finančné riadenie podnikov pre odbornú verejnosť. Gratulujeme a želáme ešte veľa Úspešných a užitočných projektov na pôde SAF!

Rok 2016 je pre mnohé verejné aj súkromné inštitúcie na Slovensku náročnejší a akčnejší. Dôvodom bola príprava a realizácia mnohých stretnutí a podujatí organizovaných v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. V oblasti Corporate Governance je už tradíciou, že predsedajúca krajina organizuje Európsku konferenciu Corporate Governance, preto sme s prípravami začali už v minulom roku a dobre sme spravili. Európska konferencia Corporate Governance je podujatím, na ktorom sa dvakrát do roka stretávajú európski aj svetoví odborníci, aby sa s jej účastníkmi podelili o nové zámery z dielne Európskej komisie, OECD a ďalších nadnárodných inštitúcií, ktoré sa téme Corporate Governance dlhodobo venujú. Vzhľadom na aktuálnosť témy má konferencia pravidelnú medzinárodnú účasť v počte 200 až 250 delegátov z celého sveta. Konferencia takýchto parametrov si v našich podmienkach vyžiadala včasnú a dôkladnú prípravu počnúc zbezpečením zdrojov, zabezpečením patričnej pozornosti zo strany verejnej správy zaradením do programu „SK Presidency“ a v neposlednom rade pozvaním významných osobností ako rečníkov konferencie.

Podarilo sa nám získať významných sponzorov, konkrétne Ministerstvo financií SR, Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., VÚB, a.s., Squire Patton Boggs, s.r.o., ako aj podporu ďalších našich členov – Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., KINGFISHER Executive Search, s.r.o. a OTP Banky Slovensko, a.s. Ďalšou významnou skutočnosťou bolo prevzatie záštity nad konferenciou zo strany prezidenta republiky pána Andreja Kisku, podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti pani Lucie Žitňanskej a podpredsedu vlády a ministra financií pána Petra Kažimíra. Za pozvanie a získanie top rečníkov v oblasti Corporate Governance vďačíme spoluorganizátorovi konferencie spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. a jeho dlhoročným skúsenostiam v organizovaní podobných podujatí. Program konferencie pod názvom „Digitalizácia a transparentnosť – transformácia budúcnosti Corporate Governance“ bude rozdelený do štyroch diskusných panelov: Corporate Governance v globálnom kontexte; Výzvy pre orgány spoločnosti: odmeňovanie a transprentnosť; Vzťah medzi digitálnou transformáciou a Corporate Governance; Výbory pre audit a nová paradigma regulácie. Veríme, že uvedené témy spolu s excelentnými domácimi a zahraničnými rečníkmi z rôznych oblastí pôsobnosti sú zárukou kvalitných vstupov a zauj.mavých diskusií, ku ktorým ste srdečne pozvaní. Na druhý deň po konferencii 28. 10. 2016 sa uskutoční stretnutie členov neformálneho združenia European Corporate Governance Codes Network – ECGCN, ktorého je CECGA členom. Členovia ECGCN sa pravidelne stretávajú pri príležitosti konania Európskej konferencie Corporate Governance so svojim programom.

Okrem organizácie tejto jedinečnej konferencie pristúpila CECGA v tomto roku aj k revízii Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Impulzom k revízii bolo vydanie nových G20/OECD princípov Corporate Governance v septembri 2015 v Ankare. OECD pristúpilo k aktualizácii svojich princípov (prvotne vydaných v roku 1999 a revidovaných v roku 2004) s cieľom zvýšiť dôveru spoločností a investorov v kapit.lový trh a tým podporiť investovanie ako silný prostriedok ďalšieho rastu. V nových OECD princípoch je preto venovaný väčší priestor tzv. základnému princípu: „Zabezpečenie efektívneho rámca správy spoločností“, ktorý je určený pre národné vlády, aby pri formovaní legislatívneho a regulačného rámca brali do úvahy potreby dobre fungujúceho a transprentného trhu. V porovnaní s OECD princípmi z roku 2004 boli v ich novom vydaní zlúčené prvé dva princípy: „Práva akcionárov a kľúčové funkcie vlastníctva“ a „Spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi“ do jedného: „Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové funkcie vlastníctva (1.)“ z dôvodu obsahovej blízkosti a s cieľom nenavyšovať počet princípov, nakoľko bol do OECD princípov pridaný nový princíp: „Inštitucionálni investori, kapitálové trhy a iní sprostredkovatelia (2.)“. Ako je zrejmé už z názvu nového princípu, je tiež určený viac pre inštitúcie zabezpečujúce fungovanie kapitálového trhu ako pre spoločnosti, ktorých cenné papiere sú na trhu obchodované. Ostatné princípy OECD: „Úloha zainteresovaných strán pri správe spoločností (3.)“, „Zverejňovanie informácií a transparentnosť (4.)“ a „Zodpovednosť orgánov spoločnosti (5.)“ boli aktualizované a rozšírené pod nezmeneným názvom. Vo februári 2016 CECGA prizvala k spolupráci na aktualizácii Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku z roku 2008 Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Zástupcovia týchto inštitúcií vytvorili tzv. Riadiaci výbor, predsedom ktorého sa stal pán Michal Kotlárik, generálny riaditeľ sekcie medzinárodného práva Ministerstva sravodlivosti SR a člen CECGA. Návrh nového kódexu bol v auguste 2016 predložený na pripomienkovanie odbornej verejnosti – spoločnostiam, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na BCPB, partnerským inštitúciám, profesným asociaciám a všetkým členom CECGA. Pripomienkové konanie v trvaní jedného mesiaca bolo v septembri uzavreté, relevantné pripomienky boli vzaté do úvahy

a Riadiaci výbor ich zapracoval do konečného znenia kódexu. „Kódex správy spoločností na Slovensku“ bude v slovenskej aj anglickej verzii prvý krát prezentovaný na Európskej konferencii Corporate Governance 27. 10. 2016. Spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na BCPB by mali princípy nového kódexu začať dodržiavať od 1. 1. 2017 a v súlade s ním vykazovať o správe spoločností počnúc 1. 1. 2018. Najbližšou príležitosťou na stretnutie s členmi SAF budeme mať pri príležitosti odovzdávania „Ocenení CECGA“ najlepším spoločnostiam v oblasti vykazovania o správe spoločností za rok 2015 na slávnostnej recepcii 25. 10. 2016 v hoteli Radisson Blu Carlton v predvečer výročnej konferencie SAF – Finančné riadenie spoločností 2016. Pri tejto príležitosti bude tento rok po prvý krát odovzdaná aj odmena CECGA víťazom Súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na tému Corporate Governance. Tešíme sa, že už aj na Slovensku narastá záujem o problematiku Corporate Governance.

autor: Ing. Barbora Lazárová, podpredsedníčka Správnej rady a výkonná riaditeľka CECGA

png stiahnuť