CECGA a ISACA začali spolupracovať

Predstavitelia asociáciíCECGA a ISACA Slovensko sa dohodli na spolupráci s cieľom vytvorenia spoločných benefitov pre svoje členské základne, prepojenia odborných aktivít a vzájomnej podpory pri organizácií podujatí. V tomto článku predstavíme asociáciu ISACA a jej aktivity.

Čo je ISACA

ISACA, ako globálna nezisková organizácia zastrešujúca IT a IT profesionálov sa venuje poskytovaniu nástrojov na dosahovanie individuálneho a organizačného úspechu pre viac než 95 000 svojich priaznivcov po celom svete. Cez svoje organizácie vo viac ako 190 krajinách po celom svete vrátane Slovenska poskytuje svojim členom vzdelávanie, zdieľanie zdrojov, profesionálny networking a benefity na lokálnej úrovni.

Profesionálne uznanie

Členstvo v ISACA a jej certifikačné programy sú globálne akceptované a uznávané. Nezávislé štúdie dlhodobo prezentujú, že ISACA certifikácie zvyšujú profesionálne uznanie, kredibilitu i zárobky držiteľov certifikátov. S rastúcou komplexnosťou informačných systémov, rizík a potreby súladu s nariadeniami je stále dôležitejšie pre organizácie najímať a udržiavať si zamestnancov, ktorí dokážu porozumieť komplexnosti informačných systémov a ich vzťahu voči úspechu podnikania.

Návody a postupy

Audítorské štandardy ISACA sú využívané celosvetovo a ISACA výskum adresne reaguje na profesionálne výzvy dnešného podnikania. ISACA aktívne podporuje výskum, ktorého výsledky rozvíjajú produkty užitočné a relevantné pre IT profesionálov v oblastiach IT governance, riadenia, overovania a bezpečnosti. Odborníci z ISACA vyvinuli Business Model informačnej bezpečnosti (BMIS) opierajúci sa o vedomosti a skúsenosti našich členov pri riadení informačnej bezpečnosti. ISACA vyvinula a udržiava medzinárodne uznávaný rámec COBIT®, ktorý pomáha IT profesionálom a lídrom podnikov plniť svoje zodpovednosti voči IT governance pri dosahovaní pridanej hodnoty pre podnikanie

Profesionálny rozvoj

ISACA je rešpektovaným a uznávaným zdrojom profesionálneho vzdelávania a rozvoja. Spájaním IT profesionálov spomedzi rôznorodých odvetví, lokalít a profesií sa ISACA venuje poskytovaniu produktov a služieb, ktoré prinášajú hodnotu jej členom. Poskytuje vhodné nástroje pre podporu rastu, inovácií a dôveryhodnosti. ISACA ponúka vzdelávacie aktivity v súlade s potrebami všetkých IT profesionálov, od konferencií cez tréningové týždne až po e-learningové vzdelávanie.

Mám sa stať ISACA členom?

Áno, pokiaľ chcete:

■ Zlepšovať sa vo Vašej profesii.

ISACA poskytuje svojim členom prístup k aktuálnym výsledkom svojho výskumu, jednak prostredníctvom samotnej asociácie, ako aj prostredníctvom svojho pridruženého IT Governance inštitútu. ISACA taktiež sleduje a vymieňa si publikácie s inými organizáciami s cieľom sprístupniť výsledky ich výskumu našim členom.

■ Podporovať svoj profesionálny rast.

ISACA výbor pre štandardy definuje, vyvíja a uverejňuje normy IS auditu, ktoré určujú základnú úroveň kvality auditu, od ktorej sú odvodené ostatné IT auditovacie a IT riadiace aktivity. Pobočky ISACA spolu s medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) sa zúčastnili na klasifikovaní medzinárodných smerníc pre informačné technológie vydané IFAC.

■ Zvýrazniť vaše odborné znalosti

získaním profesionálnych ohodnotení.

Certifikovaný audítor informačných systémov

(CISA – „Certified Information system Auditor“) – označuje úroveň vzdelania a spôsobilosť v audite IS systémov, vrátane znalosti príslušných noriem a preukázaní praxe; táto certifikácia označuje spôsobilosť v oblastiach organizácie a riadenia procesov, integrity, zabezpečenia a dostupnosti, vývoja softwéru, nákupu a údržby IS systémov.

Certifikácia CISM

(„Certified Information Security Manager“) – certifikovaný manažér v oblasti informačnej bezpečnosti) označuje spôsobilosť porozumieť, spravovať a riadiť komplexný program informačnej bezpečnosti v podnikoch.

Certifikácia CGEIT

(„Certified in the Governance of Enterprise IT“) – certifikácia v oblasti riadenia podnikových IT) označuje široký rad profesionálov so skúsenosťami a vedomosťami zásad riadenia IT v podnikoch.

Certifikácia CRISC

(„Certified in Risk and Information System Control“) – certifikácia v oblasti riadenia rizika a informačných systémov) je zameraná na označenie okruhu profesionálov so znalosťami riadenia rizika v podnikoch.

ISACA na Slovensku

ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré úzko spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA. Cieľom združenia je zabezpečiť potrebnú úroveň podpory svojim členom a podporiť konzistentný prístup v oblasti auditu a kontroly informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi. V súčasnosti je v ISACA Slovensko združených viac ako 147 profesionálov v oblasti bezpečnosti a auditu informačných systémov, a už 82 z nich je držiteľom CISA certifikátu, 37 sú držiteľmi CISM, 15 sú držiteľmi CGEIT certifikátu a 32 držiteľov má certifikát CRISC. Jednotliví členovia pracujú ako audítori, bezpečnostní špecialisti, bezpečnostní konzultanti a IT projektoví manažéri. K hlavným aktivitám ISACA Slovensko sa radia hlavne vzdelávacie podujatia, a preto už od roku 2002 organizuje pravidelné odborné podujatia, ako napríklad medzinárodnú konferenciu ABIT (Audit a bezpečnosť v IT), od roku 2010 konferenciu ISACA Open Day a ďalšie špecializované odborné semináre ISACA štandardy, prípravné semináre na skúšky pre certifikáty CISA , CISM, CGEIT, CRISC a klubové večery. Ďalšie podrobnosti o plánovaných aktivitách združenia sú uvedené na webovej stránke www.isaca.sk. ISACA Slovensko v spolupráci s partnermi pripravuje 30. novembra 2012 (medzinárodný deň informačnej bezpečnosti) spoločensko filantropicky večer ITVIP. Na tomto podujatí sa predstaví projekt „IT VIP Robíme IT svet bezpečným“. Podujatie sa koná v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave a s ďalšími profesnými medzinárodnými IT asociáciami a pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra. Cieľom projektu je upozorniť na komplexnú problematiku riešenia informačnej bezpečnosti a kontinuálneho vzdelávania v oblasti komplexných IT. Podrobnejšie o projekte na stránke www.itvip.sk.

autor: Zuzana Kopáčiková-Štefanská, Barbora Finančný manažér, Leto 2012

png stiahnuť