KÓDEX SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU ŠTÁTU NA SLOVENSKU

SACG, v súlade s princípmi OECD, vydala Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku. Zavedenie vykazovania podľa Kódexu bude závisieť od rozhodnutia jednotlivých vlastníckych entít, štátnych spoločností, prípadne od zákonodarcu. Bude vítané, ak sa k vykazovaniu podľa Kódexu pridá čo najviac vlastníckych entít a štátnych spoločností. Ak sa spoločnosti s majetkovou účasťou štátu budú riadiť medzinárodne uznávanými princípmi, zvýši sa efektivita a transparentnosť ich riadenia, čím Slovenská republika urobí ďalší významný krok na ceste svojej transformácie smerom k vyspelým svetovým ekonomikám.