Prieskum zverejňovania informácií v oblasti správy a riadenia spoločností za rok 2011 na Slovensku

Prieskum bol realizovaný v roku 2012. Zámerom prieskumu bolo zistiť dostupnosť, úroveň a rozsah informácií pre akcionárov a investorov za obdobie roku 2011. Informácie sme získali z dostupných dokumentov v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a internetových stránok spoločnosti.

Predmetom prieskumu bolo 96 spoločností, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu.