Prevencia a liek proti kríze – transparentná správa a riadenie spoločností I.

Celosvetová hospodárska a finančná kríza, viac ako kedykoľvek predtým, upriamila pozornosť vlád a regulátorov na transparentnosť správy a riadenia spoločností. Rovnako ako po účtovných škandáloch na prelome milénia aj teraz sa ukázalo, že kameňom úrazu svetovej  krízy bol nedostatok pravdivých informácií o spoločnostiach a produktoch, do ktorých investovali inštitucionálni, ale aj individuálni investori. Preto v súčasnosti téma kvalitnej správy a riadenia spoločností patrí v medzinárodnom meradle k najdiskutovanejším otázkam práva obchodných spoločností a opäť sa vyzdvihuje význam uplatňovania kódexov správy a riadenia spoločností.

Aj Slovensko má svoj Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý by sme Vám na tomto mieste radi predstavili a vyzvali Vás, aby sa aj Vaša spoločnosť prihlásila k princípom dobrej správy a riadenia, a postupne ich implementovala do svojho systému správy a riadenia. Všetky spoločnosti, ktoré sa tak rozhodnú, reálne prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku (ďalej len „Kódex“) vydala v januári 2008 Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA). Pri jeho tvorbe členovia pracovnej skupiny CECGA vychádzali z Princípov správy a riadenia spoločností vydaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD Principles of Corporate Governance), ako aj z odporúčaní Európskej komisie pre oblasť Corporate Governance. Kódex je otvorený pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem o formovaniu vyváženého a transparentného podnikateľského prostredia na Slovensku. Spoločnosti, ktoré sa prihlásia ku Kódexu postupne zavádzajú jeho zásady do praxe a vo výročnej správe každoročne zverejňujú vyhlásenie podľa zásady “dodržuj alebo vysvetli”, v ktorom uvádzajú či a do akej miery dodržiavajú princípy dobrej správy a riadenia spoločnosti.

Princípy Kódexu sú určitým vodítkom pre spoločnosti bez toho, aby boli príliš reštriktívne. Dodržiavanie princípov zabezpečuje v spoločnosti vyváženosť medzi kontrolou a podnikateľskou slobodou, a povzbudzuje k otvorenej komunikácii a transparentnosti pri správe a riadení spoločnosti. Princípy a odporúčania sú svojou povahou veľmi flexibilné, čo umožňuje ich implementáciu v každej spoločnosti bez ohľadu na jej veľkosť, zameranie alebo vnútornú kultúru. Systém „dodržuj alebo vysvetli“ umožňuje spoločnostiam určité odchýlky od princípov, pokiaľ sú opodstatnené špecifickými okolnosťami a spoločnosť poskytne primerané vysvetlenie. To či bude takéto vysvetlenie dostatočné posúdia v konečnom dôsledku potenciálni obchodní partneri, investori, resp. veritelia, ktorí sa na základe informácií poskytnutých vo výročnej správe môžu rozhodnúť či budú so spoločnosťou spolupracovať, či budú do spoločnosti investovať, resp. či a za akých podmienok spoločnosti poskytnú úver.

Samotný Kódex je členený podľa jednotlivých princípov kopírujúcich Princípy OECD s tým, že ku každému princípu sú priradené „Poznámky“, ktoré bližšie objasňujú jednotlivé princípy. Vzhľadom na skutočnosť, že mnohé zásady sú obsiahnuté aj v zákonoch, text dopĺňa aj príkladmý výpočet zákonných ustanovení upravujúcich príslušnú problematiku.

Kódex obsahuje základný princíp určený pre vlády a regulátorov a päť princípov určených pre spoločnosti:

Základný princíp:  Zabezpečenie efektívneho rámca správy a riadenia spoločností
Prvý princíp:          Práva akcionárov a kľúčové funkcie vlastníctva
Druhý princíp:       Spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi
Tretí princíp:          Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločností
Štvrtý princíp:        Zverejňovanie informácií a transparentnosť
Piaty princíp:          Zodpovednosť orgánov spoločnosti

V tomto príspevku Vám bližšie priblížime Základný princíp, dodržiavanie ktorého môžu majitelia a manažéri spoločností opodstatnene požadovať od štátnej exekutívy.

Základný princíp: Zabezpečenie efektívneho rámca správy a riadenia spoločností.

Cieľom tohto princípu je napomôcť vytvoreniu základného rámca správy a riadenia spoločností v národných ekonomikách, ktorý bude podporovať transparentný a efektívny trh fungujúci v súlade so zákonmi, a jasne vymedzovať rozdelenia kompetencií a zodpovedností medzi rôznymi kontrolnými, regulačnými a donucovacími inštitúciami. Je potrebné, aby štát zabezpečil vytvorenie primeraného legislatívneho, regulačného a inštitucionálneho prostredia, na ktoré sa všetci účastníci trhu budú môcť spoľahnúť, a na ktorom budú môcť zakladať svoje zmluvné vzťahy. Je potrebné, aby štát takto vytvorený rámec správy a riadenia spoločností aj priebežne monitoroval, vrátane požiadaviek regulátorov a podnikateľskej praxe, s cieľom podporovať a posilňovať integritu trhu a výkonnosť ekonomiky. Za najlepšiu prax sa považuje, keď monitoring štátu prebieha na základe priebežných konzultácií s účastníkmi trhu. Navyše, pri formovaní rámca správy a riadenia spoločností, by tvorcovia legislatívy a inštitúcie regulujúce túto oblasť  mali zvážiť potrebu a využívať  výsledky úzkej medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. Pokiaľ budú tieto podmienky splnené, štát predíde prehnanej regulácii, podporí podnikateľské prostredie a obmedzí riziko konfliktu záujmov medzi súkromným sektorom a verejnoprávnymi inštitúciami.

Rámec správy a riadenia spoločností by mal byť vytvorený s ohľadom na jeho dosah na celkovú ekonomickú výkonnosť štátu, trhovú integritu a stimuly, ktoré vytvára pre účastníkov trhu a pre podporu transparentného a efektívneho trhu.
Hospodárske aktivity spoločností sú silným zdrojom rastu ekonomiky štátu. Regulačný a právny rámec, v rámci ktorého spoločnosti pôsobia má preto kľúčový význam a vplyv na celkové ekonomické výsledky štátu. Tvorcovia politík v oblasti správy a riadenia spoločností nesú zodpovednosť za vytvorenie dostatočne flexibilného rámca, ktorý umožní rozvoj nových príležitostí pre spoločnosti pôsobiace vo veľmi odlišných podmienkach. K dosiahnutiu tohto cieľa, by sa politici mali sústrediť na konečné ekonomické výsledky a pri zvažovaní možných opatrení by mali najprv zanalyzovať vplyv kľúčových premenných, ktoré pôsobia na fungovanie trhu, ako napríklad štruktúru stimulov pre spoločnosti, efektívnosť samoregulačných systémov alebo zaobchádzanie so systémovým konfliktom záujmov. Transparentný a efektívny trh slúži jeho disciplinovaným účastníkom a podporuje ich zodpovedné správanie.

Právne a regulačné požiadavky na správu a riadenie spoločností by mali byť v zhode s platnými zákonmi, transparentné a vynútiteľné.
Pokiaľ vznikne potreba nových zákonov, ktorými je potrebné riešiť nedostatky vo fungovaní trhu, mali by byť navrhnuté tak, aby sa implementovali a vymáhali efektívne a rovnakou mierou voči všetkým spoločnostiam. Najlepším prístupom štátu ako dosiahnuť tento stav je uskutočnenie konzultácií vlády a ostatných regulátorov so spoločnosťami, resp. inštitúciami, ktoré ich zastupujú a ďalšími záujmovými skupinami. S cieľom predísť prehnanej regulácii, prijatiu nevynútiteľných zákonov ako aj  nechceným dôsledkom, ktoré by mohli brzdiť a deformovať podnikateľskú dynamiku, musia byť nové zákony a opatrenia navrhnuté s ohľadom na celkové náklady a benefity. Cieľom je prijatie vynútiteľných zákonov, ktoré odradia spoločnosti od nečestného správania sa, a regulátorovi umožnia uplatnenie sankcií za ich porušenie. Ciele dobrej správy a riadenia spoločností sú často formulované v kódexoch, ktoré nemajú štatút zákona alebo zákonného opatrenia. Zatiaľ čo kódexy hrajú dôležitú úlohu pri zlepšovaní správy a riadenia spoločností, môžu nechať akcionárov a ostatné záujmové skupiny v neistote čo sa týka ich statusu a implementácie. Pokiaľ sa kódexy a ich princípy využívajú ako národné štandardy alebo nahrádzajú zákon alebo zákonné opatrenia, dôveryhodnosť trhu vyžaduje, aby ich status, čo sa týka ich implementácie, dodržiavania a sankcií, bol jasne špecifikovaný.

Rozdelenie zodpovedností medzi rôzne inštitúcie v národnom zákonodarstve by malo byť jasne formulované a malo by zaistiť, aby slúžilo verejnému záujmu.
Požiadavky a najlepšia prax správy a riadenia spoločností je obvykle ovplyvňovaná množstvom právnych noriem – obchodné právo, finančné právo, daňové právo, pracovné právo a ďalšie. Za týchto okolností je veľké riziko, že táto rozmanitosť legislatívnych vplyvov môže spôsobiť neúmyselné prekrývanie až konflikty, ktoré môžu zmariť možnosť dodržiavať princípy dobrej správy a riadenia spoločností. Je dôležité, aby si politici boli vedomí tohto rizika a prijali opatrenia na jeho obmedzenie. Účinná vynútiteľnosť zákonov vyžaduje, aby rozdelenie zodpovedností za dohľad, implementáciu a vynucovanie zákonných noriem medzi rôzne inštitúcie bolo jasne definované, aby kompetencie príslušných inštitúcií boli rešpektované a účinné. Prekrývajúce sa a vzájomne si odporujúce ustanovenia v národnom zákonodarstve by mali byť predmetom monitoringu štátu, aby nemohlo narastať regulačné vákuum, a aby nenarastali náklady spoločností spojené s viacnásobným dodržiavaním rovnakých zákonných požiadaviek. Pokiaľ sú regulačné právomoci alebo dohľad delegované na neštátne inštitúcie, je potrebné explicitne zdôvodniť prečo a za akých okolností je takéto delegovanie právomocí žiadúce. Je nevyhnutné, aby riadiaca štruktúra inštitúcie, na ktorú boli právomoci delegované, bola transparentná.

Dohliadajúce, regulačné a donucovacie inštitúcie by mali mať právomoci, integritu a zdroje, aby si mohli svoje povinnosti plniť odborným a objektívnym spôsobom. Okrem toho by ich opatrenia mali byť včasné, transparentné a dokonale vysvetlené a zdôvodnené.
Regulačné právomoci by mali byť zverené inštitúciám, ktoré môžu vykonávať svoje funkcie bez konfliktu záujmov, a ktoré môžu byť predmetom súdnej previerky. Nakoľko počet spoločností a informačných povinností sústavne narastá, zdroje a kapacity dohliadajúcich, regulačných a donucovacích inštitúcií sa dostávajú pod veľký nápor. V dôsledku toho bude v týchto inštitúciách veľký dopyt po plne kvalifikovaných zamestnancoch s investigatívnymi schopnosťami, ktorí budú schopní vykonávať účinný dohľad a budú aj primerane odmeňovaní. Schopnosť prilákať takýchto zamestnancov za konkurenčných podmienok zvýši kvalitu a nezávislosť dohľadu a vynútiteľnosť jeho rozhodnutí.

Prvý princíp: Práva akcionárov a kľúčové funkcie vlastníctva bude predmetom ďalšieho príspevku CECGA v nasledujúcom vydaní. Kompletné znenie Kódexu a viac informácií o poslaní a aktivitách CECGA nájdete na inernetovej stránke www.cecga.org.

autor: Barbora Lazárová, Finančný manažér, August 2009

png stiahnuť