Prieskum zverejňovania informácií v oblasti správy a riadenia spoločností za rok 2016 na Slovensku

[fusion_text]S rastúcou globalizáciou je riadenie spoločností stále náročnejšie. Dôsledky nesprávneho riadenia v nadnárodných spoločnostiach sa prejavujú v plnej miere a ovplyvňujú nielen samotné spoločnosti, ale celé svetové hospodárstvo. Práve u nadnárodných spoločností zaznamenávame jednu dôležitú skutočnosť, ktorá zásadne ovplyvňuje ich správu a riadenie, a to oddelenie vlastníctva od riadenia. Negatívne dôsledky oddelenia vlastníctva od riadenia nútia spoločnosti k väčšej transparentnosti a zodpovednejšiemu riadeniu prostredníctvom uplatňovania princípov správy a riadenia. Práve ich uplatňovanie má pozitívny vplyv na elimináciu informačnej asymetrie, a tým aj pozitívny vplyv na finančné riadenie spoločností. Náležitú pozornosť danej problematike venujú aj inštitúcie ako Európska komisia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“) a na lokálnej úrovni práve Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (ďalej len „CECGA“). V roku 2015 OECD pri zostavovaní nových princípov rešpektovala skutočnosť, že spôsoby správy a riadenia spoločnosti hrajú dôležitú úlohu pri dosahovaní ekonomických cieľov, a to s ohľadom na dôveru investorov, tvorbu kapitálu a jeho alokáciu. Kvalita správy a riadenia ovplyvňuje náklady spoločností na kapitálové zdroje potrebné pre rast a zaistenie dôvery pre tých, ktorí kapitál potrebujú a podieľať sa na tvorbe hodnôt za spravodlivých a rovnakých podmienok. Asociácia CECGA aktualizovala Kódex správy spoločností na Slovensku na základe nových princípov OECD a prvý krát bol prezentovaný na Európskej konferencii Corporate Governance, ktorá sa uskutočnila v Bratislave na jeseň 2016. Spoločnosti by mali princípy nového kódexu dodržiavať od 1. 1. 2017. Momentálne organizácia CECGA pracuje na príprave Kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku v súlade s OECD princípmi Corporate Governance pre spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. Každá krajina, ktorá sa usiluje o zavedenie princípov správy a riadenia do praxe, by mala monitorovať rámec správy a riadenia spoločností, vrátane regulatórnych a burzových požiadaviek a zaužívaných
obchodných postupov, s cieľom udržať ich prínos pre integritu trhu a ekonomickú výkonnosť.

Výsledky prieskumu

Asociácia CECGA už šiesty rok za sebou zrealizovala prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť dostupnosť, úroveň a rozsah informácií pre akcionárov a investorov za obdobie roku 2016 a zároveň posúdiť, či úroveň zverejňovania ma pozitívny trend. Pri hodnotení sme vychádzali z Kritérií hodnotenia spoločností schválených Správnou radou CECGA v roku 2015. Informácie sme získali z dostupných dokumentov v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej
banky Slovenska (ďalej len „CERI“), z internetových stránok spoločností a z Registra účtovných závierok (ďalej len „RUZ“). Základný súbor tvorilo 65 spoločností, ktorých cenné papiere sú obchodované na Burze cenný papierov v Bratislave, a.s. Spoločnosti, ktoré emitujú cenné papiere sú podľa § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) povinné najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú správu. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že len jedna spoločnosť si nesplnila túto zákonnú povinnosť. Túto skutočnosť môžeme hodnotiť ako pozitívny trend v oblasti zverejňovania informácii v porovnaní s minuloročným prieskumom. Ročnú finančnú správu alebo výročnú správu za rok 2016 zverejnilo v CERI, RUZ a aj na svojich internetových stránkach 68% spoločností.

V prieskume sme hodnotili aj prístupnosť informácii na internetových stránkach spoločností z pohľadu akcionárov a iných zainteresovaných strán. Približne 78 % spoločností má na svojej internetovej stránke rýchlo dostupné a prehľadné informácie. Ostatné spoločnosti nemali na svojich internetových stránkach informácie o správe a riadení, alebo ak mali, tak sa nedali ľahko identifikovať. Najdôležitejšia oblasť prieskum sa týkala samotného obsahu Vyhlásenia o správe a riadení. Podiel spoločností, ktoré nemali zverejnené Vyhlásenie o správe a riadení, alebo informácie vo Vyhlásení neboli dostatočné, bol na úrovni približne 50%. Stále je to vysoký percentuálny podiel a v dlhoročnom pozorovaní radikálna zmena nenastala.

Približne 74% spoločností uviedlo len základné informácie o zložení orgánov spoločností a 9% spoločností uviedlo aj doplňujúce informácie o právomociach, odborných predpokladoch jednotlivých členov orgánov spoločnosti a ich kvalifikácii. 1 Výbor pre audit, výbor pre menovanie a výbor pre odmeňovanie. Zverejňovanie informácií o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti je stále oblasť, ktorú spoločnosti nerady zverejňujú. Pri hodnotení sme sledovali zverejnenie informácií o štruktúre, a výške základných a mimoriadnych odmien pre jednotlivých členov správnych orgánov. Z výsledkov prieskumu sme zistili, že 69% spoločností neuviedlo kumulatívne údaje a ani žiadne ďalšie informácie o odmeňovaní členov orgánov. Približne 20% spoločností zverejnilo aspoň kumulatívne údaje o výške odmien pre členov orgánov a len 11% spoločností zverejnilo podrobnejšie informácie o odmeňovaní členov orgánov. Informácie o riadení rizík, zadefinované predvídateľné riziká a v niektorých prípadoch aj kvantifikácia rizík sú pre akcionárov a potencionálnych investorov veľmi dôležité. Kvalitne spracované informácie o riadení rizík a predvídateľných rizikách malo 32% spoločností. Podľa § 20 zákona o účtovníctvespoločnosť musí vo svojej výročnej správe popísať systémy riadenia rizík, pričom až 60% spoločností neuviedlo žiadne konkrétne informácie. Záverečná časť prieskumu sa týkala oblasti zriadenia výborov podľa odporúčaní Kódexu1 a informovania o ich činnosti. Je prekvapivé, že napriek zákonnej povinnosti približne 38% spoločností neposkytlo prostredníctvom svojej výročnej správy žiadne informácie o zriadení výboru pre audit. Približne 17 spoločností má zriadený výbor pre audit a prehľadne uviedli aj činnosti tohto výboru za sledované obdobie. Najmenší význam spoločnosti prikladajú výboru pre nominovanie, pričom až 95% spoločností uviedlo, že výbor nemajú zriadení, alebo neviedlo žiadne informácie k tomuto výboru.

Záver

Dlhodobý nepriaznivý vývoj na slovenskom kapitálovom trhu významne posilnil postavenie komerčných bánk na finančnom trhu. Spoločnosti majú tendenciu prednostne poskytovať informácie komerčným bankám na rozdiel od zverejňovania informácií aj pre potencionálnych investorov. Z medziročného porovnania bolo zaznamenané mierne zvýšenie povedomia a kvality zverejňo-vaných informácií o správe a riadení spoločností. Najvýznamnejšie zmeny sme zaznamenali vo zvýšení podielu spoločností, ktoré zverejňujú informácie v CERI, v RUZ a aj na svojich internetových stránkach. K pozitívnym zmenám došlo aj pri zriaďovaní výborov a dostupnosti informácií o ich činnosti, ako aj pri hodnotení zverejňovania informácií o riadení rizík.

Prieskum nám ukázal oblasti, kde došlo k poklesu úrovne vykazovania. Negatívny trend sme zaznamenali vo zverejňovaní Vyhlásení o správe a riadení a v ich samotnom obsahu. Podiel spoločností, ktoré nemali zverejnené Vyhlásenie o správe a riadené alebo informácie vo Vyhlásení neboli dostatočné, bol na úrovni približne 50% za sledované obdobie a v medziročnom porovnaní sa nezmenil. Narástol aj podiel spoločností, ktoré neposkytli dostatočné informácie o členoch správnych orgánov a ich odmeňovaní. Percentuálny podiel spomínaných spoločností vzrástol z 60 % v roku 2011 na približne 80% v roku 2016.

Na základe výsledkov prieskumu Správna rada CECGA rozhodla, že za rok 2016 budú v októbri 2017 udelené Ocenenia CECGA spoločnostiam VÚB, a.s., Tatry Mountain Resorts, a.s., Majetkový Holding, a.s. a Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. Výstupy z uskutočneného prieskumu rozšírili naše poznatky z oblasti správy a riadenia na Slovensku a poukázali na slabé stránky v oblasti zverejňovania informácii. Za pozitívnu skutočnosť môžeme označiť snahu zo strany spoločností o zverejnenie aspoň základných informácií o správe a riadení. Veríme, že práve aktivitami asociácie CECGA a každoročným oceňovaním najlepších spoločností sa téma Corporate Governance bude dostávať stále viac do povedomia odbornej verejnosti a dostane sa jej takej pozornosti od investorov, akcionárov a členov orgánov spoločností, ktorá jej právom prináleží.

Autorkou článku je Ing. Lenka Debnárová, PhD.
akademický člen CECGA

stiahnuť