Prieskum zverejňovania informácií v oblasti správy a riadenia spoločností za rok 2012 na Slovensku

Prieskum bol realizovaný v roku 2013. Zámerom prieskumu bolo zistiť dostupnosť, úroveň a rozsah informácií pre akcionárov a investorov za obdobie roku 2012. Informácie sme získali z dostupných dokumentov v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a internetových stránok spoločnosti. Predmetom prieskumu bolo 94 spoločností, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu.

Podrobné výsledky prieskumu nájdete v prílohe. png stiahnuť