Ocenenie CECGA 2016

Tlačová správa

Odovzdávanie Ocenení CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo výročných správach za rok 2015.

Bratislava, 25. 10. 2016 – Štyri najotvorenejšie slovenské spoločnosti si v utorok 25. 10. 2016, na slávnostnej recepcii pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Carlton, prevzalo už po piatykrát prestížne Ocenenie CECGA. 

Toto ocenenie každoročne udeľuje Slovenská asociácia správy a riadenia spoločnosti – CECGA za otvorenosť a transparentnosť informácií, ktoré jednotlivé spoločnosti zverejnili vo svojich výročných správach za predchádzajúci rok.

Spoločnosť CECGA každý rok oceňuje najotvorenejšie spoločnosti z pohľadu rozsahu, kvality a dostupnosti informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov. Asociácia tak chce týmto vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti a inšpirovať ďalšie spoločnosti k zvýšeniu úrovne transparentnosti.

Ocenenie je udeľované na základe podrobného prieskumu zameraného na spoločnosti obchodované na regulovanom trhu. Celkový počet sledovaných spoločností za obdobie 2015 bol 66 a ocenené boli nakoniec štyri spoločnosti v troch jednotlivých kategóriách (banky, poisťovne, podniky). Za rok 2015 si Ocenenie CECGA prevzali predstavitelia spoločností Slovenská sporiteľňa, a.s., UNION poisťovňa, a. s., SLOVNAFT, a. s. Tatry Mountain Resorts, a. s.

V záujme zvyšovania kvality reportingu spoločností v oblasti Corporate Governance boli v tomto roku nasledovné kritériá:

  • Zverejnenie a kvalita VS a Vyhlásenia CG v CERI, RÚZ a na internete,
  • Zloženie orgánov spoločností, Politika odmeňovania,
  • Výbor pre audit, odmeňovanie a nominácie, Predvídateľné rizikové faktory,
  • Doplňujúce kritérium: podiel žien v orgánoch spoločnosti.

Súčasťou tohtoročného odovzdávania Ocenení CECGA bola aj súťaž CECGA o najlepšiu diplomovú prácu na tému Corporate Governance (2 krát 2. miesto):

Andrea Grajciarová, NH fakulta EUBA: „Morálny hazard a zlyhanie CG vo vybraných spoločnostiach“

Matúš Kamenický, Obchodná fakulta EUBA: „CG ako súčasť stratégie riadenia rizika firiem v medzinárodnom podnikaní“

 

Central European Corporate Governance Association – CECGA

Združenie CECGA zoskupuje členov predstavenstiev, dozorných rád, konateľov, manažérov a akademických pracovníkov na profesionálnej báze a v súlade s modernými princípmi Corporate Governance, ktorými sa riadia a rozvíjajú ich. Od svojho založenia v roku 2004 sleduje na Slovensku vývoj v oblasti správy a riadenia spoločností a podporuje prenos poznatkov z tejto oblasti do praxe. Princípy Corporate Governance boli po prvýkrát kodifikované v roku 1992 v Británii, v prostredí vyspelej trhovej ekonomiky. Neskôr, v roku 1999 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala OECD Princípy Corporate Governance, ktoré sa stali predlohou pre tvorbu národných kódexov jednotlivých krajín. Po aktualizácii OECD Princípov Corporate Governance v roku 2004 CECGA vydala Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý upravuje vzťahy vnútri spoločnosti, ako aj s jej externým prostredím, na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti.

autor: CECGA, 11. 11. 2016

Stiahnuť